oferta_pracy.jpg

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nożynie ogłasza nabór na stanowisko pracy –  sekretarz szkoły

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe ( lub w trakcie zdobywania takiego wykształcenia ),
 • biegłość w obsłudze komputera
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i dyspozycyjność

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania dodatkowe:

 • obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność, terminowość, samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 1. Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku, którego dotyczy konkurs należeć będzie między innymi:
 • załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,
 • prowadzenie sekretariatu szkoły,
 • bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców: przygotowywanie i wydawanie legitymacji i zaświadczeń,
 • wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,
 • samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem,
 • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy,
 • obsługa centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarki,
 • kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły,
 • dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem szkolnym, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,
 • zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania,
 • dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie szkoły,
 • dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,
 • prowadzenie dokumentacji stołówki szkolnej, dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych zatrudnionych, w tym:
 1. sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 2. prowadzenie akt osobowych,
 3. przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, przyznaniem nagrody, urlopu, odprawy itp.
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
 1. Warunki pracy:
 • wymiar czasu pracy: 1 etat
 • okres zatrudnienia: od 06.2021
 • umowa na zastępstwo.
 1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nożynie, Nożyno 40, 77-116 Czarna Dąbrówka ( pon.- pt. w godz. 7-15) lub przesłać pocztą na w/w adres oferty pracy zawierające niżej wymienione dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na stanowisko pracy – sekretarz szkoły”
  1. podanie o przyjęcie do pracy;
  2. życiorys;
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
  6. oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Dokumenty należy składać do dnia  18 czerwca 2021r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 1. Oferta powinna być opatrzona własnoręcznie podpisaną klauzulą o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Dyrektor

 Szkoły Podstawowej

im. Św. Jana Pawła II w Nożynie