-

Godziny pracy świetlicy szkolnej w

roku szkolnym 2019/2020

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1230-1315

Zielińska A. 45`

Majer-Gniot D. 30`

Jendernal  J. 15`

Woźniak P. 45`

Zielińska A. 15`

Horbacz M. 30`

Majer-Gniot D.45`

1320-1405

Majer-Gniot D. 45`

Jendernal  J. 45`

Woźniak P. 45`

Horbacz M. 45`

Majer-Gniot D.45`

1410-1455

Majer-Gniot D. 45`

Woźniak P. 45`

Woźniak P. 45`

Horbacz M. 45`

Majer-Gniot D.45`

 

Oferta  świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020

 • zajęcia plastyczno- techniczne
 • zajęcia muzyczno- relaksacyjne
 • zajęcia rekreacyjno – sportowe
 • zajęcia czytelniczo – literackie
 • zajęcia  na  świeżym powietrzu
 • zajęcia o bezpieczeństwie i profilaktyce

 

Zadania świetlicy szkolnej

 • organizowanie opieki,
 • tworzenie warunków do nauki własnej,
 • organizowanie pomocy w nauce,
 • przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności i aktywności,
 • współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających  do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem  szkolnym.

 

Regulamin wewnętrzny świetlicy

1.Zgłaszam się  do wychowawcy po wejściu do świetlicy. Fakt ten jest zaznaczany  w dokumentacji świetlicy.

2. Bawię  się w spokoju – nie hałasuję.

3.Plecak odkładam na wyznaczone miejsce.

4.Uczestniczę  w zajęciach organizowanych w czasie mojego pobytu w świetlicy.

5.Nie niszczę mienia świetlicy.

6.W czasie pobytu w świetlicy nie bawię  się telefonem  komórkowym.

7.Nie opuszczam  świetlicy samowolnie- wyjście do  biblioteki czy toalety zgłaszam nauczycielowi.

8.Nie oddalam  się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową.

9.Pomagam   młodszym.

10.Dbam o to, aby każdy czuł się w świetlicy bezpiecznie.

11.Wobec wszystkich stosuję  formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

12.Słucham poleceń nauczyciela.

13.Stosuję zasadę: Jeden mówi- reszta słucha.

14. Odkładam na miejsce rzeczy, którymi się bawiłem.

15.Jeśli  korzystam z  autobusu szkolnego,  opuszczam świetlicę po uprzedniej konsultacji z wychowawcą   i z opiekunką  przechodzę do  autobusu.

16.Nie wybiegam za furtkę. Wykonuję polecenia opiekunki. Pamiętam o zasadach  kulturalnego zachowania się w autobusie!