-

 Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Nożynie z siedzibą w Nożynie 40, 77-116 Czarna Dąbrówka.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Kamiński, z którym można kontaktować się e-mailowo:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz innych przepisów prawa określonych w Statucie jednostki. Administrator może przetwarzać dane osobowe również w celu realizacji postanowień umowy, wynikających z przepisów prawa obowiązków ustawowych, jak również w celach promocyjnych i informacyjnych działalności jednostki.
 4. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania odbiorcom danych na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora Danych w związku z prawidłową realizacją zadań.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z obowiązku szkolnego, i osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie konsekwencjami określonymi w ustawach wskazanych w pkt 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nauczania, wychowania i opieki dziecka oraz monitorowania jego sytuacji jako absolwenta, obowiązku archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń. W przypadku realizacji umowy podanie danych jest osobowych jest dobrowolne,jednak ich podanie jest warunkiem przygotowania, zawarcia i realizacji/wykonania umowy. Natomiast w przypadku wizerunku Administrator przetwarza go na podstawie udzielonej zgody, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Szkołę Podstawową w Nożynie nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

-

Obwieszczenie
Administratora danych

w sprawie monitoringu wizyjnego
zastosowanego na terenie Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nożynie

 1. w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na terenie Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nożynie wprowadza się szczególny nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
 2. Obszar objęty monitoringiem obejmuje plac zabaw przy szkole, parking, wejścia do placówki oraz wszystkie korytarze wewnątrz budynku (z wyjątkiem szatni klas 1-2) i salę gimnastyczną.
 3. Obszary wskazane w ust. 2 zostały oznaczone za pomocą odpowiednich znaków.
 4. Monitoring obejmuje wyłącznie rejestrację obrazu.
 5. Nagrania obrazu administrator danych przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane
  i przechowuje przez okres nieprzekraczający 7 dni od dnia nagrania.
 6. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Dyrektor jednostki powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
  w postępowaniu, termin określony w ust. 5 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego
  zakończenia postępowania.
 7. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 5 lub 6, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z monitoringiem jest Szkoła Podstawowa
  Św. Jana Pawła II w Nożynie, która reprezentowana jest przez Dyrektora.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Kamiński, z którym można kontaktować się za pośrednictwem
  e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Cel przetwarzania danych określony został w art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Dane osobowe udostępniane mogą być podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, które
  na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku w związku z monitoringiem nie jest wymagana i wynika z przepisów prawa określonych w ust. 10.
 7. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem monitoringu przetwarzane będą przez okres wynikający
  z ust. 5 i 6.
 8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w związku z prowadzonym monitoringiem, posiadają prawo do informacji, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do anonimizacji wizerunku oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
 9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pozyskane za pośrednictwem monitoringu dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

-

- Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

    5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

-