-

Książki z naszej biblioteki odkryją przed Tobą

                                                                      nieznany świat tajemnic, przygód i dalekich podróży

                                                                            Niech ten świat rozwija Twoją

                                                                            wyobraźnię, ciekawość i umiejętność.

 

GODZINY  PRACY  BIBLIOTEKI

w roku szkolnym 2021/2022

Dzień tygodnia

Godziny

Bibliotekarz

Poniedziałek

1125 - 1330

Karina Kruża

Wtorek

800 - 845

Karina Kruża

850 – 935

1035 – 1120

1135 – 1220

Dorota Majer-Gniot

Środa

850 – 1120

Dorota Majer-Gniot

1035 - 1100

Karina Kruża

Piątek

800 - 845

 Karina Kruża

850 – 1025

Dorota Majer-Gniot

 

Plan pracy biblioteki szkolnej

Rok szkolny 2021/2022

 

Cele:

 1. Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum informacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego.
 2. Kształtowanie zainteresowań  czytelniczych.
 3. Współpraca z nauczycielami i rodzicami.
 4. Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.
 5. Wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

A. PRACA PEDAGOGICZNA

 

ZADANIA

 

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

UWAGI

Udostępnianie zbiorów:

- przygotowanie lokalu biblioteki, prace dekoracyjne,

- ustalenie godzin otwarcia biblioteki,

- przygotowanie bezpłatnych podręczników i materiałów  ćwiczeniowych na  poszczególnych etapach edukacyjnych. ,

- wypożyczanie indywidualne do domu dla: uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły,

- aktualizacja kart czytelniczych,

- zakładanie kart nowym czytelnikom (kl. I ),

- porządkowanie księgozbioru,

- udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne,

- prowadzenie statystyki wypożyczalni,

- udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do książek (w okresie pandemii uczniowie nie mogą korzystać samodzielnie z księgozbioru,  książkę podaje bibliotekarz).

bibliotekarze

wrzesień

na bieżąco

 

Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi, rozwijanie kultury czytelniczej, wyzwalanie twórczych postaw:

- inspirowanie czytelnictwa poprzez: reklamowanie książek, udzielanie porad                       i wskazówek w wyborach czytelniczych, wystawę nowości wydawniczych,

- wyróżnianie najaktywniejszych czytelników (tablica informacyjna),

- głośne czytanie utworów przez uczniów: przebywających w czytelni,                               na godzinach wychowawczych, przedszkolakom,

- przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,

- promocja działań biblioteki na stronie internetowej szkoły,

- działania mające na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz sprzyjające zwiększeniu ich czytelniczej aktywności (konkursy i akcje czytelnicze dla najmłodszych i starszych czytelników naszej szkoły).

 

bibliotekarze, nauczyciele j. polskiego, wychowawcy

cały rok

 

Przygotowanie użytkowników  do korzystania z różnych źródeł informacji                                 i do samokształcenia:

- zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni uczniów klasy I (pasowanie na czytelnika),

- zainteresowanie czytelników wirtualną biblioteką: ebooki, portal lektury.gov.pl,

- pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania               i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; pomoc w wyszukiwaniu informacji na określony temat,

- doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną w celach edukacyjnych:

· popularyzowanie wśród czytelników stron i portali promujących czytelnictwo, dostarczających recenzji ciekawej literatury,

·  wskazywanie młodym czytelnikom jak mądrze wykorzystywać Internet                             do zdobycia poszukiwanych informacji,

·  wykorzystywanie na zajęciach możliwości TIK.

 

bibliotekarze, nauczyciele j. polskiego

cały rok

 

Współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami:

- przygotowywanie materiałów do prowadzenia lekcji, konkursów, testów,

- współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas w sprawie doboru lektur                       i oddziaływań szkoły na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży,

- pomoc w wyszukiwaniu i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów, sprawdzianów, testów,                             

- udział biblioteki w życiu szkoły (apele, uroczystości szkolne, akcje charytatywne),

- współudział rodziców w imprezach bibliotecznych, czytelniczych,

- popularyzacja wśród rodziców literatury z zakresu wychowania,

- informowanie rodziców o czytelnictwie dzieci,

- zapoznanie rodziców z organizacją biblioteki szklonej, w tym z regulaminem udostępniania podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych,

- bieżące informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

- stałe informowanie nauczycieli o nowych pozycjach książkowych w bibliotece,

- wybranie z wychowawcą łącznika bibliotecznego,

- udzielanie pomocy w organizowaniu wycieczek do innych bibliotek, placówek kulturalnych (wyjścia do teatru, kina)

- przedstawienie semestralnego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki.

 

bibliotekarze,                 wszyscy nauczyciele

cały rok

 

Praca w czytelni:

- udzielanie porad bibliograficznych i bibliotecznych,

- lekcje biblioteczne wg potrzeb szkoły,

- zachęcanie uczniów do udziału w  różnych formach inspiracji czytelniczej  również w innych bibliotekach, 

- pomoc w nauce uczniom słabym,

- propagowanie lektur na gazetce ściennej, wystawki tematyczne,

- dbanie o wystrój pomieszczenia,

- zainteresowanie uczniów nowymi pozycjami książkowymi, czasopismami.

 

 

bibliotekarze

cały rok

wg potrzeb

 

Samokształcenie, doskonalenie zawodowe:

- udział w konferencjach, warsztatach, spotkaniach, szkoleniowych radach pedagogicznych,

- wzbogacenie warsztatu pracy przez tworzenie pomocy dydaktycznych,

- sukcesywne wzbogacanie księgozbioru metodycznego,

- wymiana doświadczenia z innymi bibliotekarzami,

- zdobywanie nowych doświadczeń,

- doskonalenie w zakresie technologii informacyjnej,

- czytanie fachowej literatury,

- diagnozowanie potrzeb w zakresie wspierania czytelnictwa wśród dzieci                          i młodzieży.

 

bibliotekarze

cały rok

 

 

B. PRACA BIBLIOTECZNO-TECHNICZNA

 

RODZAJ ZAJĘĆ

 

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

UWAGI

Planowanie i sprawozdawczość:

- opracowanie planu pracy biblioteki na bieżący rok szkolny,

- prowadzenie miesięcznych wykazów czyt.,

- semestralne sprawozdanie z pracy biblioteki,

- roczne sprawozdanie z pracy biblioteki,

- dokumentacja ubytków.

 

bibliotekarze

wrzesień

co miesiąc

luty/czerwiec

wg terminów

cały rok

 

Gromadzenie i konserwacja zbiorów:

- śledzenie nowości wydawniczych,

- uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych szkoły,

- zakup nowości zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów,

- uzupełnienie działu lektur,

- wzbogacenie księgozbioru o współczesną literaturę dziecięcą i młodzieżową,

- gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

- selekcja zbiorów,

- pozyskiwanie książek w ramach darów od sponsorów i uczniów szkoły,

- konserwacja - oprawa i naprawa zbiorów bibliotecznych.

 

bibliotekarze

na bieżąco

wg potrzeb

cały rok

 

Prowadzenie dokumentacji:

- księga inwentarzowa księgozbioru głównego,

- księga inwentarzowa programów i podręczników,

- protokoły wypożyczeń podręczników (materiały zwrotne) oraz materiałów ćwiczeniowych (materiały bezzwrotne),

- rejestracja wpływów,

- zeszyt prenumerat i wypożyczeń czasopism,

- dziennik biblioteki szkolnej,

- zeszyt udostępnianych pomocy na zajęcia,

- statystyka wypożyczeń.

bibliotekarze

cały rok

 

 

Plan pracy biblioteki może ulec zmodyfikowaniu ze względu na panujące zaostrzenia w związku z pandemią COVID-19.   

-

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej w czasie zagrożenia epidemiologicznego w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2.

Przebywając w bibliotece uczeń jak i nauczyciel bibliotekarz  zobowiązani są  do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 Postanowienia szczegółowe

 1. Podczas pobytu w miejscach ogólnodostępnych biblioteki bibliotekarz zobowiązany jest do zakrywania  nosa i ust poprzez użycie maseczki lub przyłbicy oraz zakładanie rękawiczek  jednorazowych.
 2. Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo dezynfekuje się blat, na którym leżały książki.
 3. Między osobami przebywającymi w bibliotece obowiązuje zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m.
 4. Systematycznie wietrzy się pomieszczenia, przeprowadza dezynfekcję blatów, podłóg i klamek.
 5. Przyjęte książki zostają odłożone na okres 2 dni do skrzyni. Odizolowane egzemplarze zostają oznaczone datą zwrotu i wyłączone  z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie zostają  włączone  do użytkowania.
 6. Z użytku zostają wyłączone komputery oraz inne pomoce naukowe przeznaczone do wspólnego korzystania.
 7. Przed wejściem do biblioteki uczeń powinien umyć lub zdezynfekować ręce.
 8. Ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru.
 1. Pozostałe zapisy regulaminu biblioteki szkolnej pozostają bez zmian!

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOŻYNIE

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu;
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma);
  • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do pracowni);
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, w tym lektury na 2 tygodnie. Materiały audiowizualne (kasety, płyty) na okres 2 tygodni. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 4. Za zgodą bibliotekarza można przedłużyć czas korzystania z książki. Po miesięcznym przetrzymaniu pozycji czytelnik otrzymuje upomnienie i jest zobowiązany rozliczyć się w ciągu tygodnia.
 5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inna wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 7. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone przed końcem roku szkolnego (do 10 czerwca każdego roku szkolnego).
 8. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W BIBLIOTECE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOŻYNIE

 1. Komputer służy do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece oraz wyszukiwania niezbędnych informacji (na zajęcia edukacyjne) w Internecie. Korzystać z niego mogą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. Można zarezerwować stanowisko komputerowe na następny dzień.
 3. Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda bibliotekarza. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu ewidencji.
 4. Użytkownik ma obowiązek:

  -informować bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,

  - uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych nośników (np. płyt CD),

  - stosować się do poleceń bibliotekarza.

 5. Nie należy:

  -instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,

  - wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza,

  -wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem,

  - zakłócać pracę innym użytkownikom.

 6. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni).
 7. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera.