Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II

w Nożynie w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Prezydium:

 • Przewodniczący – Joanna Podhorodecka-Grzonka (klasa VII)
 • Skarbnik- Ewelina Szymlek  (klasa VI)
 • Sekretarz- Krystyna Ponińska (klasa III )

Członkowie:

 • Kamila Domaszk   (oddział przedszkolny 2.5-3 latki)
 • Sylwia Łojko (oddział przedszkolny 4-5 latki)
 • Agnieszka Tomala (odział przedszkolny 0)
 • Daniel Gawin  (klasa I)
 • Joanna Bronk  (klasa II)
 • Dorota Jandernal  (klasaIV)
 • Mariusz Cierzan (klasa V)
 • Anna Dawidowska (klasa VIII)

 

DRODZY RODZICE

Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 24.09.2021 r. ustaliła wysokość składki na rok szkolny 2021/2022 na Radę Rodziców na kwotę 20 zł od każdego dziecka.

Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie ponieważ te pieniądze służyć będą wszystkim dzieciom, uczniom naszej szkoły by wspierać ich edukację i rozwijać ich możliwości oraz wspólnie spędzać czas w ciekawy sposób.

Rodzicu!

Musisz wiedzieć, że to, co robimy, to nie jest praca dla dyrektora, dla nauczycieli, ale dla naszych własnych dzieci – aby ich szkoła była bezpieczniejsza, ładniejsza, ciekawsza.

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nożynie zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie 20 zł za jedno dziecko na rok . Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze. 

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp.

 Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.

 Pieniądze można wpłacać:

 1. W sekretariacie szkoły
 2. Na konto bankowe

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej

im. Św. Jana Pawła II w Nożynie

Nożyno 40

77-116 Czarna Dąbrówka

Numer rachunku: 69 9324 1018 0026 2903 2000 0010

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

 

Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.

 

Rada Rodziców

**********************************

Podziel się zabawkami

Z inicjatywy Rady Rodziców zostanie przeprowadzona zbiórka zabawek i książeczek dla przedszkolaków.

Masz w domu niepotrzebne zabawki: gry planszowe, puzzle, klocki, zabawki edukacyjne, książeczki dla dzieci?

Przynieś je do naszego przedszkola, a wywołasz uśmiech na twarzy wielu dzieci 😊

15września   z inicjatywy Rady Rodziców zostanie przeprowadzona zbiórka zabawek i książeczek dla przedszkolaków. Wszystkie osoby chcące wesprzeć akcję mogą to uczynić we wtorek w godzinach 8.00-9.00 na korytarzu oddziału przedszkolnego w budynku szkoły. Serdecznie zapraszamy!

Pamiętajcie tylko aby przyniesione zabawki, puzzle, gry planszowe były w stanie bardzo dobrym, czyste i kompletne.

Dziękujemy

**********************************
                                                                                                                           

Regulamin Rady Rodziców

 Szkoły Podstawowej w  Nożynie

 

 Uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59)

Uchwałą Rady Rodziców z dnia 9.11.2017r. niniejszy regulamin określa cele ,zadania i organizację Rady Rodziców

-

 

§ 1

WSTĘP

 

 1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły
 2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 

§ 2

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców i opiekunów prawnych szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2.1      Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

a)      organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły

b)     pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców wspomagający proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku  

c)      prezentowanie wobec  dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły  

d)        upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka

 

2.2      Zadaniem Rady Rodziców jest:

a)            Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników

b)            Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo- profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli

c)            Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły

d)            gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

e)            Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania

f)             zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, poprzez:

-       zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy,

-       udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów lub trudności i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

-       udostępnianie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

-       wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,

-       przedstawianie opinii o pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego,

-       wydawanie opinii w przypadku podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację,

-       dokonywanie wyboru przedstawicieli reprezentujących Radę Rodziców podczas konkursu na stanowisko dyrektora,

-       określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 

§ 3

WYBORY DO RADY RODZICÓW

 

3.1   Wybory przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdej klasy.

 

3.2   Rodzice uczniów danej klasy zgromadzeni na zebraniu, wybierają w głosowaniu tajnym spośród siebie Radę  klasową, tzw. Trójkę klasową

 

3.3    Rada klasowa powinna liczyć 3 osoby.

 

3.4   Na zebraniu rodzice uczniów danej klasy wybierają przedstawiciela do Rady Rodziców.

3.5.  Zwołanie pierwszego plenarnego posiedzenia Rady Rodziców należy do obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej .

3.6   Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż 14 dni od terminu wyborów

3.7  Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców, jako organ kierujący pracami Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców składa się z: przewodniczącego, sekretarza, skarbnika. Prezydium konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

3.8  W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków,  dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady Rodziców.

3.9  Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

3.10. W sytuacjach nadzwyczajnych (stan epidemii, stan klęski żywiołowej, stan wojenny), które uniemożliwiają zebranie się członków Rady Pedagogicznej, jej posiedzenie może odbyć się za pośrednictwem komunikatora internetowego.

3.11. Tryb prac Rady Pedagogicznej obradującej za pomocą komunikatora internetowego nie ulega zmianie.

 

§ 4

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW

I JEJ ORGANY WEWNĘTRZNE

4.1 Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców.

4.2  Listę uczestników  ustala każdorazowo sekretarz  lub przewodniczący.

4.3  Protokoły i uchwały  zapisywane są komputerowo. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium Rady.

 

§ 5

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW

I JEJ ORGANÓW

5.1 Plenarne zebranie ogółu rodziców szkoły może być zwoływane na wniosek plenarnego posiedzenia Rady Rodziców.

5.2 Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

5.3 Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek klasowych Rad Rodziców z co najmniej 2/3 klas, na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły złożony do Prezydium Rady.

5.4 Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym. Na posiedzenia prezydium można zaprosić Dyrektora szkoły i inne osoby.

5.5 Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy.

 

§  6

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA

FUNDUSZY RADY RODZICÓW

 

6.1 Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł

a)     ze składek rodziców,

b)    z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i funduszy do których zwróci się prezydium Rady,

c)     z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,

d)    z działalności gospodarczej,

e)     z innych źródeł prawnie niezakazanych.

6.2 Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

6.3 Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny”.

 

§ 7

OBSŁUGA RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

RADY RODZICÓW

7.1 Do obsługi rachunkowej funduszy Rady Rodziców powołuje się skarbnika.

7.2 Bezpośredni nadzór nad pracą skarbnika sprawuje Prezydium Rady Rodziców.

7.3 Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz bieżących wypłat i przelewów. Operacje finansowe na koncie dokonywane są za podpisem skarbnika lub wyznaczonego członka  Rady Rodziców.

7.4 Skarbnik Rady Rodziców prowadzi ewidencję i rozliczenie wpływów składek klasowych. Przyjęcie wpłat potwierdza się dokumentem księgowym (kp) wydanym w sekretariacie szkoły.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1          Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia

8.2         Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami

8.3          Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły

8.4          Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców

 

Podstawa prawna

Ustawa z 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59)- art. 83 i art.43