English German Polish Spanish
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
Kolejny tydzień w grupie maluszków… i nie tylko

Kolejny tydzień w grupie maluszków… i nie tylko

Miniony tydzień minął nam bardzo szybko i bardzo emocjonująco. Znów nasze dzieciaczki brały udział w ciekawych wydarzeniach.
SPOTKANIE Z KRAWCOWĄ W ,,ZERÓWCE”

SPOTKANIE Z KRAWCOWĄ W ,,ZERÓWCE”

Pani Ewa dziś do nas przybyła, zawód krawcowej nam przybliżyła. Bardzo Pani dziękujemy, spotkanie długo pamiętać będziemy ;-)
Wieczornica poświęcona św. Janowi Pawłowi II

Wieczornica poświęcona św. Janowi Pawłowi II

Dnia 14 października 2018 r. nasza szkoła, wraz z parafią św. Antoniego Padewskiego, włączyła się w obchody kolejnego Dnia Papieskiego.
Życzenia na Dzień Nauczyciela

Życzenia na Dzień Nauczyciela

W imieniu Rodziców Szkoły Podstawowej w Nożynie proszę przyjąć słowa uznania za trud włożony w pracę, która nie tylko kształtuje i wzbogaca wolę młodego pokolenia, ale również formuje postawy i…

Odliczanie

Do Wakacji Zostało :

E-Dziennik

Kalendarz

« Październik 2018 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Sport Painting Toys Books

Konkursy Szkolne

Biblioteka

Znamy Panią Chotomską

Znamy Panią Chotomską...

01 październik 2018
Koło teatralne

Koło teatralne

20 wrzesień 2018

Statut

 

STATUT

Szkoły Podstawowej  w Nożynie

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Szkoła Podstawowa w Nożynie jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową, działającą na podstawie:

 • a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • b) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • c) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 • d) Niniejszego statutu

2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Nożynie.
3. Adres szkoły: Nożyno 40, 77 – 116 Czarna Dąbrówka.
4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Czarna Dąbrówka.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.
6. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Szkoła Podstawowa w Nożynie.
7. Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o treści:

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOŻYNIE

Nożyno 40

77-116 Czarna Dąbrówka

tel./fax (59) 8212685

Regon 001141725, NIP 842 17 65 885

8. Dyrektor szkoły posługuje się pieczątką o nazwie DYREKTOR.
9. Szkoła jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka.
10. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

                                                                                                 § 2

 

1. Czas trwania  nauki w szkole  wynosi 8 lat  i przebiega na dwóch etapach kształcenia:

 • 1) I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III
 • 2)  II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII

2.  Nauka w szkole jest bezpłatna.

3.  Szkoła organizuje oddziały przedszkolne.

4.  Szkoła w okresie od dnia 01.09.2017r. prowadzi klasy  dotychczasowego gimnazjum do czasu zakończenia kształcenia  w tej szkole, czyli do dnia 31.08.2019r.


5. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

6. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.
 
7. W ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.

8. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia  do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

9. W szkole działa świetlica, biblioteka, stołówka, gabinet profilaktyki zdrowotnej.

    § 3

1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)      szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową  w Nożynie,

2)      dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nożynie;

3)      statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej  w Nożynie,

4)      nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

5)      rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

6)      uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1

7)      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Czarna Dąbrówka,

8)      organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty,

9)      ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

10)   Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

11)   ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

12)   podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego,

13)   specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego,

14)   egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki  w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia,

15)   podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

16)   materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania,

17)   indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

18)   zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia realizowane poza programem szkolnym, np. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjne o charakterze wyrównawczym, konsultacje pedagogiczne.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 4

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska.

 

 § 5

1. Celem Szkoły jest:

1) zapewnienie uczniom warunków umożliwiających pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

2) wprowadzenie uczniów w świat kultury, sztuki i nauki wybranych dyscyplin na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, zapewnienie uczniom warunków umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania  świadectwa  ukończenia  szkoły oraz złożenia egzaminów końcowych,

3) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności,

4) stworzenie  uczniom  warunków  umożliwiających rozwój ich talentów i zainteresowań  społecznych, artystycznych oraz sportowych,

5) rozwijanie umiejętności społecznych, dążenie do umacniania  w uczniach wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia  sukcesów oraz dążenia do osiągania  celów,

6) rozwijanie  wrażliwości  moralnej i estetycznej uczniów, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi,

7) dążenie do umacniania  w uczniach poczucia  tożsamości  narodowej, kulturowej, historycznej, narodowej  i etnicznej,

8) rozwijanie  w uczniach umiejętności poznawania  siebie oraz otoczenia  rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu  ucznia,

9) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności  sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie  kształcenia  innowacyjnych  rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych,

10) rozbudzanie  potrzeb  korzystania  z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie  wrażliwości estetycznej oraz zdolności  twórczego myślenia,  zachęcanie  uczniów do samokształcenia,

11) ułatwianie  rozumienia  i poznawania  samego  siebie,  znajdowania  swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania  odpowiedzialności  za siebie i innych,

12) kształtowanie  racjonalnego podejścia do problemów życiowych i umiejętności ich rozwiązywania,

13) kształtowanie u uczniów  postaw  sprzyjających ich  dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak:

a) uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,

b) poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi,

c) ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,

d) kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze,

e) podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej,

f) postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

§ 6

1. Zadaniem Szkoły jest: 

1) zapewnienie  opieki i wspomagania w rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną,

2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,                                 

3) dostosowanie  treści, metod i organizacji nauczania  do psychofizycznych możliwości uczniów,                              

4) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

5) stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci,

6) stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

7) inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażania myśli i przeżyć,

8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,

9) upowszechnianie  wśród młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju,

10) stworzenie  uczniom warunków do nabywania i utrwalania  wiedzy i umiejętności,

11) kształtowanie  patriotyzmu oraz postawy dociekliwości i refleksyjności,

12) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;

13) systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją i zapobieganie tym zjawiskom, podejmowanie działań z uczniami, u których zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania uzależnień; prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promowanie zdrowia psychicznego; współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami  zdrowia psychicznego lub innymi poradniami  specjalistycznymi, także  z policją i sądem,

14) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

15) współdziałanie  z rodzicami, rodziną i wspomaganie  wychowawczej roli rodziny,

16) realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

17) podejmowanie  odpowiednich  kroków w celu zapobiegania  wszelkiej dyskryminacji.

 

§ 7

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych  z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

 1) zapewnia uczniom (oraz pracownikom) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem,

2) organizuje zajęcia obowiązkowe, nieobowiązkowe, pozalekcyjne zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za przestrzeganie których odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący i przeprowadzający zajęcia,

3) umożliwia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a  w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata,

4) zapewnia zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekę nad uczniami w trakcie organizowanych przez szkołę: wycieczek jedno lub kilkudniowych , „Zielonych szkół”,  imprez sportowych, turystycznych i innych zajęć poza terenem placówki,  poprzez zobowiązanie  nauczycieli  lub innych organizatorów  do przestrzegania stosownych przepisów oraz przedkładania dyrekcji szkoły dokumentacji zawierającej: zgłoszenie i program imprezy, deklarację odpowiedzialności oraz listę uczestników, co jest niezbędne do uzyskania  zgody na odbycie zajęć,

5) organizuje dyżury nauczycieli w szkole oraz na boisku  zgodnie  z wewnętrznymi procedurami,

6) umożliwia  uczniom pełen rozwój  osobowości poprzez czytelnictwo książek i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych,

7) dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich  życie również  poprzez:

a) zapoznanie  uczniów z zasadami  bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach  przedmiotowych, godzinach  z wychowawcami oraz apelach,

b) zawiadamianie  rodziców i pracowników o problemach  zdrowotnych dziecka  zgodnie  z wewnętrznymi procedurami,

c) udzielanie  pomocy uczniom w nagłych sytuacjach  zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

d) szkolenie  pracowników szkoły w zakresie  bhp,

e) racjonalne  planowanie  zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

f) dostosowanie  sprzętu szkolnego i warunków pracy uczniów do ich wzrostu i rodzaju pracy,  g) w miarę możliwości  opiekę pielęgniarską. 

§ 8

1. Zadania określone w § 6 szkoła wypełnia, organizując edukację w ramach podstaw programowych, przyjętych programów edukacyjnych, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu podręczników i planów nauczania określonych właściwymi przepisami, a także poprzez naukę przedmiotów dodatkowych, kształcenie specjalne, udział młodzieży w zajęciach wyrównawczych, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach edukacyjnych, „Zielonych szkołach”, seansach filmowych, spektaklach  teatralnych, koncertach, spotkaniach  z wybitnymi ludźmi.

2. Szkoła, organizując edukację dzieci, uwzględnia zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.

3. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

§ 9

1. Szkoła udziela  uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale  poradni:

1) na wniosek  rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:

a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,

b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia,

2) wypełnia  zalecenia  zawarte w opiniach  psychologicznych i pedagogicznych,

3) zgodnie z zaleceniami poradni indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania  wobec dzieci,

4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę posiadanych środków finansowych,

5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych  organizowanych na terenie poradni.

2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:

1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci,

2) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych,

3) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny.

3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem szkoła nawiązuje współpracę z:

 • 1) kuratorem sądowym;
 • 2) Policyjną Izbą Dziecka;
 • 3) Pogotowiem Opiekuńczym;

4) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.

4. Szkoła podejmuje współdziałania ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

                                                                                              § 10

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku dla oddziałów przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII,

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami  i po zajęciach lekcyjnych,

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania  przez uczniów karty rowerowej,

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

a także:

13) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

14) inny pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,

15) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem zgodnie z regulaminem wycieczek.

3. Szkoła może zgłosić Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed wyjazdem na wycieczkę.

4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY I  ICH KOMPETENCJE

§ 11

1. Organami szkoły są:

2) dyrektor szkoły,

3) rada pedagogiczna,

4) samorząd uczniowski,

5)  rada rodziców.

§ 12

Organy wymienione w § 11 działają w oparciu o własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z Ustawą Prawo Oświatowe oraz niniejszym statutem.

§ 13

Dyrektor szkoły

 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:
 • 1)  tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
 • 2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
 • 3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania  na postawę nauczycieli, pobudzania  ich do twórczej  pracy, innowacji i podnoszenia  kwalifikacji,
 • 4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3.Do kompetencji  dyrektora szkoły, wynikających z ustawy Prawo Oświatowe, należy  w  szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie  nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli  zatrudnionych w  szkole,

3) sprawowanie  opieki nad uczniami  oraz stwarzanie  warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania  prozdrowotne,

4) realizacja uchwał  rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponowanie  środkami  określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonywanie  zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7) wykonywanie innych zadań  wynikających z przepisów  szczególnych,

8) współdziałanie  ze szkołami wyższymi  w organizacji praktyk pedagogicznych,

9) odpowiedzialność  za  właściwą  organizację i przebieg egzaminu  w klasie  VIII  szkoły,

10) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i  innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej , opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

11) realizacja  zaleceń  wynikających  z orzeczenia o potrzebie kształcenia  specjalnego ucznia.

12) występowanie  do Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o  przeniesienie  ucznia  do innej szkoły,

13) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji  o działalności  szkoły,

14) Wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

15) wydawanie  zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, po spełnieniu warunków określonych w ustawie  Prawo Oświatowe,

16) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,

17) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,

18) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

19) zezwalanie  uczniowi na indywidualny  program lub tok nauki,

20) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

21) ustalanie  dodatkowych dni wolnych od zajęć  dydaktyczno - wychowawczych,

22) organizowanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  uczniom, rodzicom uczniów  i nauczycielom,

23) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania, w tym tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym,

4. Do kompetencji dyrektora jako kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami należy w szczególności:

1)      decydowanie  w sprawach zatrudniania i zwalniania  nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)      decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  i innym pracownikom  szkoły,

3)      występowanie z wnioskami w  sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

4)      dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

5)      sprawowanie  opieki nad dziećmi i młodzieżą  uczącymi się w szkole,

6)      tworzenie  warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej  pracy uczniów,

7)      zapewnienie  pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu  zawodowym,

8)      zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

9)      zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  w czasie zajęć  organizowanych przez szkołę,

10)     organizowanie  procesu awansu  zawodowego nauczycieli,

11)    zawieszenie  w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

12)  zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania  dyscyplinarnego dotyczy naruszenia  praw  i dobra dziecka,

13) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

14) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z  ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
6. Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

§ 14

Rada Pedagogiczna

 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
 2. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej  przewodniczącego za zgodą lub na wniosek  rady pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie   (półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

5. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
6. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady  na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

7. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie  planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

4) Ustalanie  organizacji doskonalenia  zawodowego nauczycieli  szkoły,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia  pracy  szkoły,

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład  zajęć edukacyjnych,

2)      projekt planu finansowego szkoły,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

5)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych,

6)      wnioski o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia,

7)      dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

8)      ustalanie  dodatkowych dni wolnych od zajęć,

9)      wprowadzenie  dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego  planu  nauczania.

9. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora  szkoły.

10.Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian.

11. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz do dyrektora szkoły odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie  uchwał, o których mowa w § 15 ust.7, niezgodnych  z przepisami prawa.

14. Dyrektor niezwłocznie  zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu  wykonania  uchwały.

15. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

16. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są  protokołowane.

17. Osoby uczestniczące w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 § 15

Samorząd Uczniowski

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.
 2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie  właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością  rozwijania  i zaspokajania  własnych  zainteresowań,

4)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej  zgodnie z własnymi  potrzebami i możliwościami  organizacyjnymi, w porozumieniu  z dyrektorem szkoły,

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania  z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.

§ 16

Rada Rodziców

 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca  reprezentację rodziców uczniów.
 2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach  przez  zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadzane są na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada rodziców uchwala  regulamin  swojej działalności, który jest  odrębnym dokumentem.
 4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  i opiniami  we wszystkich sprawach szkoły.
 5. Do kompetencji rady rodziców należy:
 • 1) uchwalanie  w porozumieniu z radą pedagogiczną  programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • 2) opiniowanie  programu i harmonogramu poprawy  efektywności  kształcenia  lub  wychowania  szkoły,
 • 3) opiniowanie  projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • 4)  typowanie dwóch przedstawicieli  do komisji konkursowej na stanowisko  dyrektora.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.
6. Fundusze, o których mowa w ust.5, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
7. Zasady  wydatkowania  funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców. 

§ 17

Zasady współdziałania  organów szkoły

 

1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych prawem.

2. Organy szkoły zobowiązane są do współdziałania ze wszystkimi organami szkoły w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

3.  Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły.

4.  Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.

5. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

6.  Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

7.  Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.

8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków obowiązującą w szkole.

9.  Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

10.Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w statucie.

                                                                                                   § 18

            

1.  Sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły:

1) W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą rodziców:

a) dyrektor szkoły prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje ostateczne decyzje,

b) dyrektor szkoły, przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze  stron i zachować bezstronność w ocenie tych stanowisk,

c) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu,

d) dyrektor szkoły informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

2) W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor szkoły, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3) Zespół  mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie  mediacyjne, a  w  przypadku niemożności  rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze  głosowania.

4) Strony sporu są  zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie  zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie  ostateczne.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 19

Terminy rozpoczynania i zakończenia  zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy  w sprawie  organizacji  roku szkolnego.

   

        § 20

      1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły w terminie określonym w odrębnych przepisach. 

 

      2. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:

      1) liczbę oddziałów poszczególnych klas,

      2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach,

      3) tygodniowy wymiar godzin - w poszczególnych oddziałach:

      a) zajęć obowiązkowych, w tym godzin wynikających z podziału na grupy,

      b) zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury,

      c) zajęć rewalidacyjnych.

      4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska  kierownicze,

      5) liczbę nauczycieli  wraz  z informacją o ich kwalifikacjach,

      6) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych,

      7) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub  godzin pracy finansowanych  ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin  zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

    § 21

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Oddział składa się z uczniów, którzy w kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego lub autorskim wewnątrzszkolnym programem zgodnym z podstawami programowymi.

2. Oddziałem opiekuje się wychowawca. W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału opiekę nad  danym oddziałem pełni zastępca wychowawcy wybierany na początku każdego roku szkolnego.

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub  w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

4. Zajęcia edukacyjne w klasach I - go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą Prawo oświatowe, nie więcej niż 27.

5. W klasach IV–VIII dokonuje się podziału na grupy, zgodnie z odrębnymi przepisami .

6. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 25 lub 27 uczniów, podziału na grupy dokonuje się za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 22

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  w systemie:
  1)      kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
  2)      klasowo - lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
 2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony                    w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie                   z oddzielnymi przepisami.
 5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne  zajęcia  wyznaczone ramowym planem nauczania.

 

§ 23

 1. Religia i etyka jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 3. Uczniom nie uczęszczającym na lekcji religii i etyki szkoła zapewnia opiekę.

     § 24

 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Uczniom, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia  w rodzinie”, szkoła zapewnia opiekę.
 5. Zajęcia, o których mowa w ust.1, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia   do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

§ 25

Uczeń ma prawo na wniosek rodziców do nauki języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego. 

§ 26

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

        1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

       2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:

       1) niepełnosprawności,

       2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem,

       3) szczególnych uzdolnień,

       4) specyficznych trudności w uczeniu się,

       5) zaburzeń komunikacji językowej,

       6) choroby przewlekłej,

       7) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

       8) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,

       9) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

       3.  Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz specjaliści realizujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagog, logopeda i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

       4.  Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów i polega na organizowaniu wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu  ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

        5.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

       6.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

       7.  O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący w szkole.

       8.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, we współpracy z:

       1)    rodzicami ucznia,

       2)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi,

       3)   placówkami doskonalenia nauczycieli,

       4)   pedagogiem  szkolnym,

       5)   organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

      9.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana  jest uczniom szkoły w formie:

      1)   zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

      2)   zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

      3)   logopedycznych oraz innych o charakterze  terapeutycznym,

      4)   zajęć rozwijających uzdolnienia.

 

10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego.

11.  Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

12.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

 

§ 27

 

 1. Do szkoły przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców.

 

1. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Program ten stanowi  indywidualny  program edukacyjno-terapeutyczny.

 

2. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:

      1)   pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

      2)   odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;

      3)   integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

                                                                                              § 28

1.  Jeżeli  stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zostaje on objęty indywidualnym nauczaniem.

2. Zorganizowanie  indywidualnego nauczania dla ucznia wymaga zgody organu prowadzącego i  jest udzielane  na wniosek rodziców.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2., rodzice składają do dyrektora szkoły wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem.

4. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego  nauczania.

5. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.

 1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 wraz z uzasadnieniem składa się w formie pisemnej.

10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, dyrektor szkoły umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

§ 29

1Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi  na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna.

2.   Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

3. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

4.  Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczenia.

5.  Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

6.   Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki może wystąpić uczeń za zgodą rodziców, rodzice lub nauczyciel.

7.  Wniosek, o którym mowa w ust. 6., składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który przygotowuje opinię o możliwościach, predyspozycjach i oczekiwaniach ucznia oraz jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8.  W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

9.  Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akceptuje program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.

10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.

11. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

12. Uczeń, od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

§ 30

 

1.  W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII.

2. Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę zawodowego, które zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań – w aspekcie  własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.

3. Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów.

 

4. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.

 

5. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się przybliżyć poszczególne zawody uczniom podczas wycieczek organizowanych do różnorodnych zakładów i instytucji.
 

6. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

 

§ 31

 

1. W szkole w ramach działań samorządu uczniowskiego organizuje się pracę wolontarystyczną uczniów  na rzecz pomocy innym uczniom i instytucjom współpracującym ze szkołą. Praca ta wykonywana jest  w formie Szkolnego Klubu Wolontariusza zwanego dalej Klubem.

 

2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących.

 

3. Wolontariusz w szkole to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Szkolnym Klubie Wolontariusza.

 

4. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i za darmo chce pracować na rzecz innych.
 

5. Nieletni członkowie Klubu zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodziców na działanie w Wolontariacie.

 

 1. Aktywność  wolontariuszy ukierunkowana  jest  na dwa zasadnicze obszary:

a)       środowisko szkolne;

b)      środowisko pozaszkolne.

 

       7.  Prawa i obowiązki wolontariusza oraz system rekrutacji do klubu, zakres jego działania i realizowanych zadań określa  program Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

        8.  Wolontariusz może wykonywać świadczenia na rzecz:

a)       stowarzyszenia  którego jest członkiem;

b)      fundacji.

 

10. Działalność wolontarystyczna jest potwierdzana zaświadczeniem, które wydaje się na zakończenie roku szkolnego lub na żądanie  zainteresowanego.

 

 § 32

 

1. Szkoła prowadzi innowacje pedagogiczne z własnej inicjatywy, zwane dalej „innowacjami”.

2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

 

 1. Do realizacji planowanych działań innowacyjnych niezbędne warunki kadrowe i organizacyjne zapewnia dyrektor szkoły.

 

 1. Dyrektor szkoły zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych.

 

 1. Innowacja, wymagająca nakładów finansowych, może być podjęta wówczas, gdy organ prowadzący szkołę wyrazi pisemną zgodę na finansowanie planowanych działań.

 

 1. Nauczyciele uczestniczą w innowacji dobrowolnie.

 

 1. Zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji, z którymi autorzy (autor) innowacji zapoznają radę pedagogiczną.

 

 1. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na prowadzenie innowacji w szkole po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w realizacji innowacji,

2) opinii  rady pedagogicznej,

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

 

 1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji.

 

10. Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji danej innowacji zawarty jest w jej opisie.     

§ 33

1. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych na warunkach określonych w art. 45 Ustawy -  Prawo Oświatowe.

§ 34

1. Szkoła w zakresie realizacji zdań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z :

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2)  biblioteki,

3)  świetlicy,

4)  zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

5)  pomieszczeń sanitarno- higienicznych.  

 

                                                                                              § 35

1. Biblioteka  szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej  i  kulturalno  – rekreacyjnej

2. Działalność  biblioteki  reguluje  regulamin.  Do zadań  biblioteki należy:

1)  gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych,

2)  tworzenie  warunków do efektywnego posługiwania się  technologiami  informacyjno - komunikacyjnymi,

3) rozbudzanie i rozwijanie  indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia  się,

5)  organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posiadającej się językiem regionalnym,

6)  przeprowadzanie  inwentaryzacji księgozbioru  biblioteki.

 

§ 36

 1. W szkole  działa świetlica dla uczniów.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które przebywają dłużej w szkole  ze względu  na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki.
 3. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
 4.  Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły.
 5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
 6. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.
 7. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej.
 8. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy.

                                                                                              § 37

 

1.   Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów jednodaniowych dla dzieci tego potrzebujących.

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3. Rodzic występuje do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o pokrycie kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

4. Obiady są wydawane uczniom zgodnie z harmonogramem spożywania posiłków szkolnych.

 

§ 38

 

 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 39

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych nie będących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze.
 3. Zasady zatrudniania w szkole pracowników administracyjnych i obsługi regulują odrębne przepisy m.in. przepisy o pracownikach samorządowych i Kodeks Pracy.
 4. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają  przepisy  dotyczące pracowników samorządowych.

 

  § 40

 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

4)      współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie ich działania edukacyjnych i wychowawczych,

5)      utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów,

6)      współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

2. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami  i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10) informowanie  pedagoga  szkolnego  o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12) dbanie o prawidłowe stosunki między  wychowankami,

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, najbliższej okolicy,

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16) wdrażanie  do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp  w szkole  i  poza  nią,

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych  i rocznych  z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach  w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji,

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych  i szkolnych,

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.

3. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.

4. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

5. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.

6. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

§ 41

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną   i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości   i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą    i opiekuńczą;
 3. Do zadań nauczyciela należy:

1)      realizowanie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły,

2)      efektywnie realizowanie przyjętego programu nauczania,

3)      właściwie organizowanie procesu nauczania,

4)      ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowymi zasadami oceniania,

5)      dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6)      zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzeganie przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły   w tym zakresie,

7)      kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłoczne informowanie wychowawcy klasy  o niezapowiedzianej nieobecności,

8)      w miarę możliwości zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9)      indywidualizowanie procesu nauczania,

10)   wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,

11)   troszczenie się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

 

 • § 42
 1. Do zadań pedagoga  należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2)      określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców  i nauczycieli,

4)      podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5)      wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły,

6)      planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7)      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8)      udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9)      współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki w szkole i ich ewaluacji,

10)   wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

11)   organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12)   współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,

13)   współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo – wychowawczymi.

 

 

 • §43
 1. Do zadań doradcy zawodowego należy:

1)      Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2)      Gromadzenie, aktualizacja i udostępnienie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3)      Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

4)      Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,

5)      Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

 

 • § 43
 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)   przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

5)  organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

6)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,   w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki w szkole i ich ewaluacji,

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

 • § 44

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenie  warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego  posługiwania  się technologią  informacyjną,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania   u uczniów nawyku czytania i uczenia  się,

4) organizowania  różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5) udzielanie informacji bibliotecznych,

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

7) prowadzenie  przysposobienia  czytelniczo - informacyjnego,

8) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

9) organizowanie  różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli  konkursów.

 

 • § 45

1 . Nauczyciele  świetlicy realizują następujące  zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo  dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania  fizycznego,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań  i  uzdolnień,

6) kształtują  nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają  samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

 

§ 46

 1. Dyrektor szkoły tworzy zespoły przedmiotowe lub inne zespoły  zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora.
 3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

2)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,

3)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,

4)      współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

 

§ 47

 1. W szkole  działa  zespół  wychowawczy  szkoły.
 2. W skład zespołu  wchodzą: wychowawcy klas, pedagog.
 3. Pracą zespołu kieruje  pedagog.
 4. Do zadań  zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:

1)      rozpatrywanie  szczególnie trudnych przypadków  wychowawczych wśród uczniów,

2)      ocena sytuacji wychowawczej szkoły,

3)      wskazanie  głównych kierunków działań wychowawczych radzie  pedagogicznej.

                                                                               § 48  

 1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2.  Stosunek pracy z pracownikami obsługi i administracji szkół  publicznych regulują przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie  przepisy  wykonawcze.

 

3. Podstawowym zadaniem pracowników obsługi i administracji jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania  szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia  w czystości i porządku.

 

4.  Do obowiązków pracownika samorządowego zatrudnionego w szkole należy w szczególności:

1)   przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,

2)   sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie  zadań,

3)   zachowanie się z godnością w miejscu  pracy i poza nim,

4)   stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

5)   dochowanie  tajemnicy  ustawowo chronionej,

6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,

7) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,

8)   składanie  oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy.

 

       5. Szczegółowy zakres obowiązków, a w tym szczegółowe zadania pracowników administracji i obsługi niepedagogicznych, ustala dyrektor szkoły.

 

       6. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

 

ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 49

 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
 3. Rodzice są obowiązani do:

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4)      informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo   za granicą),

5)      do zapewnienia dziecku realizującemu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, warunków nauki określonych   w tym zezwoleniu,  

 

§ 50

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1)      na pisemną lub osobistą  prośbę  rodziców,

2)      w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną. 

 

§ 51

 1. Do obowiązków rodziców należy:

1)      wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2)      systematyczny kontakt z wychowawcą  klasy,

3)      współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

 1. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez regulamin rady rodziców.
 2. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

 

ROZDZIAŁ VII
UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 52

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
 2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej   po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 53

 1. Uczeń ma prawo do:

1)      zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3)      organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym  a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5)      korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8)      bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10)   życzliwego, podmiotowego traktowania  w procesie  dydaktyczno-wychowawczym,

11)   zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,

12)   udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13)   bezpłatnego transportu i opieki  przysługującej uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,

14)   wpływania na życie szkoły przez działalność  samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń  w życiu klasy  i szkoły,

15)   wyboru nauczyciela pełniącego  rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

16)   aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

17)   składania  wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów.

 

§ 54

 1. W przypadku naruszenia praw uczeń lub jego rodzic może złożyć skargę do:

1)  wychowawcy klasy,

2)  pedagoga szkolnego,

3)  dyrektora szkoły.

 1. Skarga powinna być złożona na piśmie.
 2. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 3. Rozpatrzenie skargi następuje w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

§ 55

 1. Uczeń ma obowiązek:

1)      uczęszczać na zajęcia szkolne,

2)      dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować, znać i szanować jej tradycje  i obrzędowość,

3)      przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,

4)      dbać o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenie  stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.),

5)      systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i w życiu szkoły,

6)      przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły,

7)      przestrzegać zasad  bezpieczeństwa, dbać o higienę,

8)      dbać o wspólne dobro, ład i porządek  w szkole,

9)      przestrzegać zakazu palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków oraz innych środków odurzających,

10)   nosić obuwie zmienne na terenie szkoły w wyznaczonych  klasach,

11)   podczas  zajęć wychowania  fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy,

12)   nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych,

13)   szanować przekonania  i poglądy innych,

14)   uczęszczać do szkoły systematycznie, punktualnie, każdą nieobecność i spóźnienie  usprawiedliwiać,

15)   szanować i chronić mienie  szkoły,

16)   godnie, kulturalnie i taktownie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o kulturę  języka,

17)   przestrzegać zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych  (poza użyciem  za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym).

18)   opuszczając szkołę  rozliczyć się  na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

 

§ 56

 1. Uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody.
 2. Z wnioskiem o przyznanie nagród mogą występować:

1)      wychowawcy klas,

2)      inni nauczyciele,

3)      rada rodziców,

4)      dyrektor szkoły,

5)      samorząd uczniowski,

6)      organizacje młodzieżowe.

 1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:

1)      pochwała ustna wychowawcy klasowego wobec uczniów klasy, rodziców,

2)      pochwała ustna dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły i nauczycieli,

3)      list gratulacyjny do rodziców,

4)      dyplom uznania,

5)      nagrody rzeczowe.

§ 57

 1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.
 2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
 3. Uczeń może ponieść następujące kary:

1)      upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy,

2)      upomnienie ustne dyrektora szkoły,

3)      pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,

4)      nagana dyrektora szkoły,

5)      kara przeniesienia ucznia  do innej szkoły.

§ 58

 1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy:

1)      zastosowanie  kar z § 45 ust. 3 p. 1–5 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,

2)      w  rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

 

 1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, jeśli jest pełnoletni i rażąco narusza zasady zapisane  w statucie lub obowiązujących regulaminach. Dyrektor szkoły, po wyczerpaniu środków oddziaływania wychowawczego, może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów szkoły. Skreślenie z listy uczniów następuje na podstawie  uchwały Rady Pedagogicznej. 

 § 59

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub przyznanej nagrodzie.

§ 60

 1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia  uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie do 7 dni rozpatruje odwołanie  i informuje  pisemnie  o rozstrzygnięciu.
 2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły  w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

 

ROZDZIAŁ VIII
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

 

§ 61

 1. Ogólne przepisy oceniania i klasyfikowania uczniów określają przepisy oświatowe.
 2. Szczegółowe kryteria oceniania zajęć edukacyjnych oraz zachowania znajdują się  w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.

 

§ 62

 1. Za osiągnięcia edukacyjne uczniów odpowiedzialni są w równym stopniu nauczyciel, rodzic oraz sam uczeń.
 2. Obowiązki nauczyciela określone są przez ustawę Prawo Oświatowe, Kartę Nauczyciela, przepisy wykonawcze oraz dokumenty wewnątrzszkolne.
 3. Obowiązkiem rodzica jest współpraca ze szkołą, uczestnictwo w zebraniach i konsultacjach w celu podejmowania wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych z nauczycielami, pedagogiem  oraz innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole.
 4. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o stałe pogłębianie wiedzy, kształcenie umiejętności   na miarę swoich możliwości.

§ 63

 1. Ocenianiu  podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)      zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów  w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w stosunku do:

1)      wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2)      wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 2. Ocenianie  wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2)      ustalanie  kryteriów oceniania  zachowania,

3)      ustalanie  ocen  bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania,

4)      przeprowadzanie egzaminów  klasyfikacyjnych,

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6)      ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce  i zachowaniu  ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 64

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.  

§ 65

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów  do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym. 
 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę  powinien  ją uzasadnić  ustnie.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymywane są do wglądu według zasad:

1)      uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

2)      rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

§ 66

 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania  edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych przepisami  oświatowymi.

 

§ 67

1. W klasach I–III śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 

       2. Poziom opanowania  przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem  nauczania  przedmiotu począwszy od klasy IV ocenia  się  w stopniach  szkolnych.

      3.   Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

1)   bieżące ( cząstkowe),

2)   semestralne, 

3)   końcoworoczne.

       4.   Ustala się następującą skalę  ocen:

1)   celujący    -  6,      skrót – cel,

2)   bardzo dobry       -  5,      skrót – bdb,    

3)   dobry   -  4,      skrót -  db,                                                            

4)   dostateczny          -3,      skrót – dst,                

5)   dopuszczający       - 2,      skrót – dop, 

6)   niedostateczny     - 1,      skrót – ndst.

       5.    W zapisie  ocen w dokumentacji przebiegu nauczania  począwszy od klasy  IV stosuje  się  następujące zasady:

1)  oceny cząstkowe wpisuje się cyfrą arabską,

2)  ceny klasyfikacyjne wpisuje się słownie.

      6.  Bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  są ocenami  opisowymi.

 

§ 68

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia następujące obszary:

 

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)  postępowanie  zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)  dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)  dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  

6)  godne , kulturalne  zachowanie się w szkole  i poza nią,                      

7)  okazywanie  szacunku innym osobom,                                                      

       2.   Ocena śródroczna i końcoworoczna  z zachowania  ustalana  jest  według skali:

1)   wzorowe -wz,

2)   bardzo dobre -bdb,       

3)  dobre  - db,                                            

4)  poprawne  - pop,

5) nieodpowiednie ndp,   

6)   naganne  - ng

      3.   W zapisie  ocen w dokumentacji  przebiegu nauczania oceny klasyfikacyjne  z zachowania wpisuje  się w pełnym brzmieniu.

      4.   Ocena z zachowania  w klasach I – III jest oceną opisową.

       5.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej  z zachowania  ucznia, u którego  stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń  lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej  poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

                                                                                                § 69

      1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  z zajęć  edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu  rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć                    i rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania.  

 

 1. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informuje ustnie ucznia o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych.
 2. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje pisemnie rodziców ucznia o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych.
 3. Nie później niż na 14 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych  wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

§ 70

 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić  o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii  rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po  zasięgnięciu  opinii  wychowawcy oddziału.
 2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również  w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych  w programie nauczania  dwóch klas.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
 4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

 

§ 71

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 

§ 72

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  z  przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości  i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych w przepisach oświatowych.
 3. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej  w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 73

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty  i wychowania.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę
 2. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego   z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 74

 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne  końcowe oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił  do egzaminu ósmoklasisty.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków wymienionych w ust.1, powtarza ostatnią klasę szkoły – klasę ósmą.

 

ROZDZIAŁ IX
ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       § 75

1. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej.

5. W zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia się dzieciom możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki,                                                                                                                  2) placu zabaw,                                                                                                                                                                               

3) pomieszczeń  sanitarno – higienicznych i szatni,                                                                                                                                           

4) posiłków.

 1. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia podaje się   do wiadomości rodziców dzieci.
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.

8. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz określonych w kalendarzu pracy szkoły terminach przerw w pracy oddziału przedszkolnego.

9. W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie dzieciom niepełnosprawnym na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może w oddziale przedszkolnym zorganizować zajęcia dodatkowe.
 2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (religia, zajęcia umuzykalniające i inne) dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci – ok. 30 minut.
 4. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać ze stołówki szkolnej na ogólnych zasadach określonych przez szkołę.

 

§ 76

 1. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący szkołę i podaje do publicznej wiadomości.
 2. Rodzice zgłaszają dziecko do oddziału przedszkolnego w celu zapewniania realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Za zgodą organu prowadzącego na wniosek rodziców do oddziału realizującego roczne przygotowanie przedszkolne mogą być przyjmowane również dzieci 5-letnie.
 4. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego rozpatruje dyrektor szkoły.

5. Dziecko powracające z zagranicy jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego na warunkach dotyczących obywateli polskich.

   § 77

 1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:

1)      wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości  z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji,

2)      doprowadzenie  dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole,

3)      ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami i normami postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie   i zachowanie,

4)      wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:

1)      zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami  psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

2)      zapewnienie  dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale  przedszkolnym;

3)      organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami  psychologii  rozwojowej  dzieci;

4)      dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami  i  możliwościami;

5)      wspomaganie  indywidualnego rozwoju dziecka  z wykorzystaniem  jego własnej inicjatywy;

6)      prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka;

7)      udzielanie  pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8)      podtrzymywanie  poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

§ 78

 1. Oddział przedszkolny wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody oraz organizację pracy wychowawczo -dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości, w  szczególności  poprzez:

1)      stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,

2)      działania  korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące,

3)      umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

4)      organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej: werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,

5)      w działalności wychowawczo -dydaktycznej ukazuje dzieciom piękno języka polskiego oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej,

6)      tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w atmosferze akceptacji  i bezpieczeństwa.

 1. 2.  Oddział realizuje cele i zadania podczas pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie,  w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy                       z dzieckiem  zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
 2. W oddziale  przedszkolnym organizowana  i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie      z odrębnymi przepisami.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana  jest w trakcie bieżącej pracy       z dzieckiem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych, porad  i konsultacji, oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 4. Z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wystąpić mogą: rodzice dziecka, nauczyciel oddziału przedszkolnego, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem, pielęgniarka, poradnia psychologiczno–pedagogiczna,  pracownik socjalny, asystent  rodziny, kurator sądowy.

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest dobrowolne  i bezpłatne.

§ 79

 1. Oddział przedszkolny zapewnia uczniom niepełnosprawnym:

1)      realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)      odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe warunki nauki i środki dydaktyczne,

3)      inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne   i resocjalizacyjne,

4)      przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

 1. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami dziecka.

§ 80

 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą  i poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz wszystkich zajęć organizowanych poza szkołą:

1)      zapewnia stała opiekę podczas pobytu dziecka w oddziale i szkole oraz zajęć organizowanych poza oddziałem i terenem szkoły,

2)      uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,

3)      stwarza atmosferę akceptacji,

4)      zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie  zorganizowany proces wychowawczo-dydaktyczny.

§ 81

 1. Dyrektor szkoły powierza oddział  przedszkolny opiece jednego nauczyciela.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przedszkolnym przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału.
 3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.
 4. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania  i nauczania,  w tym miedzy innymi:

1)      zapoznaje rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania   u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,

2)      informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale,

3)      udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, włączając ich do wspierania  osiągnięć  rozwojowych dzieci i łagodzenia  ewentualnych trudności,

4)      ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie,

5)      udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci,

6)  zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. w sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci,

7)  wydaje rodzicom kartę Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w szkole podstawowej. Informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę   w szkole  podstawowej.

 1. Do zadań  nauczyciela oddziału  przedszkolnego należy także:

1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,

2) dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,

3) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości  społeczno-kulturalnej i przyrodniczej,

4)  stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka,

5)  stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod  pracy,

6)      prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka  do podjęcia nauki w szkole  podstawowej (diagnozą przedszkolną).

 1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i  zabezpieczenie  potrzeb rozwojowych dzieci poprzez:

1)  dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności,

2) prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby rozwojowe                              i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających dodatkowego wsparcia pedagogicznego,

3)  udzielanie  dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, planuje  i koordynuje  jej przebieg,

4)  współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

§ 82

 1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo:

1)      wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów dopuszczonych   do użytku szkolnego,

2)      wyboru pomocy dydaktycznych,

3)      opracowania  własnego programu  wychowania  przedszkolnego,

4)      zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale przedszkolnym,

5)      udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego,

6)      pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, pedagoga  szkolnego, nauczycieli  specjalistów,

7)      wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkole podstawowej.

§ 83

 1. Dziecko w oddziale  przedszkolnym na prawo do:

1)      podmiotowego i życzliwego traktowania,

2)      spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

3)      akceptacji takim, jakim jest,

4)      własnego tempa rozwoju,

5)      kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

6)      zabawy i wyboru towarzysza zabaw.

 1. Dziecko ma obowiązek:

1)      podporządkowania  się obowiązującym w oddziale  umowom i zasadom współżycia społecznego,

2)      przestrzegania  zasad higieny osobistej,

3)      szanowania  rówieśników i wytworów ich pracy.

§ 84

 1. Rodzice mają prawo do:

1)      wnioskowania  o spełnianie  obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem przedszkolnym,

2)      znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, z którym zapoznawani są podczas pierwszego  zebrania dla rodziców, organizowanego  w danym roku szkolnym,

3)      znajomości treści planów miesięcznych w oddziale przedszkolnym, z którym zapoznawani są   w trakcie zebrań z rodzicami i na bieżąco poprzez informacje zamieszczane na tablicy oddziału przedszkolnego, prowadzonej przez nauczyciela,

4)      rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:

a)       uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu;

b)      obserwowanie  własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości i imprez w oddziale oraz podczas  wyjść i wycieczek;

c)       zaznajomienie  z wynikami indywidualnej  obserwacji dziecka;

d)      udostępniania  kart pracy dziecka i wytworów plastycznych;

e)      do przekazania organom szkoły, organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii  dotyczących pracy oddziału i szkoły;

f)        wychodzenia z inicjatywą udzielenia  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej ich dziecku;

g)       informacji i formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane;

5)      wystąpienia do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w przypadkach uzasadnionych stanem  zdrowia dziecka;

6)      wystąpienia do dyrektora szkoły o zaprzestanie organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu uczęszczanie do oddziału przedszkolnego.

§ 85

 1. Rodzice dzieci są zobowiązani do:

1)      zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w związku z realizacją obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

2)      zapewnienia  regularnego uczęszczania  dziecka na zajęcia,

3)      zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku dziecka realizującego obowiązkowe  roczne przygotowanie przedszkolne  poza oddziałem przedszkolnym,

4)      zapewnienia  bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego oraz w drodze powrotnej,

5)      udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

6)      regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań  wychowawczych,

7)      udziału w spotkaniach  zespołowych rodziców oddziału, zgodnie  z ustalonym harmonogramem spotkań,

8)      odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego,

9)      współpracy z pielęgniarką środowiska w miejscu nauczania i wychowania w zakresie troski o zdrowie dziecka,

10)  kontaktowania się z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.  

§ 86

 1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają rodzice lub osoby przez nich upoważnione.
 2. Po wejściu na teren szkoły rodzice lub upoważnione przez nich osoby schodzą do szatni, gdzie przygotowują dziecko do pozostania w oddziale, po czym odprowadzają dziecko do sali oddziału  i przekazują je  pod opiekę nauczyciela  oddziału.
 3. Odbioru  dziecka z oddziału dokonują rodzice lub upoważnione  przez rodziców  dziecka  osoby.
 4. Pisemne upoważnienie, o którym mowa w ust.3, jest skuteczne przez cały okres uczęszczania  dziecka do oddziału przedszkolnego lub jednorazowo. Może być zmieniane lub anulowane.
 5. W upoważnieniu wskazuje się dane osoby, w tym w szczególności: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby. Oryginał pełnomocnictwa pozostawia się w oddziale przedszkolnym.
 6. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa.
 7. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić  dziecku bezpieczeństwa.
 8.  W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamia się niezwłocznie dyrektora szkoły.  W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców  o zaistniałym fakcie. W sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można nawiązać kontaktu z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole  1 godzinę.
 10. Po upływie czasu wskazanego w ust.9, powiadamia się Policję o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 11. Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczone przez prawomocne orzeczenie  sądowe, które udostępnia  się  wychowawcy oddziału przedszkolnego.

 

ROZDZIAŁ X
KLASY DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM

 

§ 87

 1. Od  dnia  1  września  2017r. szkoła  prowadzi  klasy  dotychczasowego  gimnazjum –  Gimnazjum im.Jana Pawła II w Nożynie, z tym że:

1)      w roku szkolnym 2017/2018 oddziały klas  II i III;

2)      w roku szkolnym 2018/2019 oddziały klas  III.

 1. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w ust. 1., stosuje się przepisy dotychczasowe.
 2. Prowadzenie kształcenia i wychowania w klasach dotychczasowego gimnazjum służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy  i świata.
 3. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju, dba o wszechstronny rozwój każdego ucznia, przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,  w oparciu o zasady  solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości  i wolności.
 4. Umożliwia uczniom wykorzystywanie posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań  i rozwiązywania problemów, kształtuje u uczniów postawę warunkującą sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, kontynuuje kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dba                 o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, oraz przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz do uczenia się przez całe życie.

 

§ 88

 1. Uczniom klas  dotychczasowego  gimnazjum szkoła:

1)      zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu oraz bezpieczeństwo na zajęciach organizowanych przez szkołę,

2)      kształtuje środowisko wychowawcze, umożliwiając pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej  i wyznaniowej,

3)      realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania,

4)      rozpoznaje możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki diagnoz w procesie uczenia i nauczania,

5)      organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do zdiagnozowanych potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami,

6)      organizuje obowiązkowe i nadobowiązkowe zajęcia dydaktyczne z zachowaniem zasad higieny psychicznej,

7)      dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia,

8)      wykorzystuje pomoce dydaktyczne oraz sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

9)      organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

10)   wspomaga wychowawczą rolę rodziców,

11)   umożliwia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i religijnej,

12)   sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania,

13)   prowadzi nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów,

14)   przygotowuje uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe,

15)   upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

16)   tworzy warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

17)   przygotowuje uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego  wyboru części  zajęć edukacyjnych,

18)   kształtuje aktywność społeczną i umiejętność spędzania wolnego czasu,

19)   rozwija u uczniów dbałość o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,

20)   kształtuje i rozwija u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu  i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kulturę osobistą, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej,

21)   kształtuje postawę obywatelską, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, a także postawę poszanowania dla innych kultur i tradycji,

22)   upowszechnia wśród młodzieży wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,

23)   zapobiega wszelkiej dyskryminacji,

24)   tworzy warunki do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania  i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów,

25)   prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru  i wykorzystywania  mediów,

26)    zapewnia ochronę uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego  rozwoju, a w szczególności instaluje programy filtrujące i ograniczające dostęp do zasobów sieciowych  w Internecie,

27)    egzekwuje obowiązek szkolny w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji,

28)    dokumentuje proces dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o w sprawie dokumentowania przebiegu nauczania,

29)   kształtuje postawę obywatelską, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, a także postawę poszanowania dla innych kultur i tradycji,

30)   kształtuje u uczniów postawę przedsiębiorczości sprzyjającej aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym.

 

§ 89

 1. Szkoła współpracuje ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec klas dotychczasowego  gimnazjum, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

 1. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników Szkoły. Wnioski z realizacji celów i zadań szkoła wykorzystuje do doskonalenia jakości swojej pracy.

 

 1. Zadania, o których mowa w § 77, odnośnik do przedszkoli realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną,                z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi  i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

§ 90

 1. Praca wychowawczo - dydaktyczna w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzona jest   w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych, zgodnie ze szkolnym zestawem programów nauczania przyjętym na dany rok szkolny.
 2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział klas II i III dotychczasowego gimnazjum opiece jednego nauczyciela, zwanemu dalej wychowawcą klasy, zapewniając zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania  oddziału.
 3. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie  wychowawcy w danym oddziale z urzędu, w oparciu  o wyniki  prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek rodziców uczniów danego oddziału.

 

§ 91

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie  zajęć przez nią organizowanych poprzez:

1)      pełnienie  dyżurów przez nauczycieli,

2)      opracowanie  tygodniowego rozkładu zajęć,

3)      przestrzeganie liczebności  grup uczniowskich na zajęciach  wymagających podziału na grupy,

4)      obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami  higieny,

5)      prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym,

6)  zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach  i wycieczkach   

      poza teren szkoły,

6)      przeszkolenie nauczycieli  w zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy,

7)      zapewnienie  bezpiecznych warunków prowadzenia  zajęć z wychowania  fizycznego.

 

§ 92

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą i pedagogiczną nad uczniami klas dotychczasowego gimnazjum poprzez:

1)      organizowanie spotkań dyrektora szkoły z uczniami i ich rodzicami,

2)      współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

3)      respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,

4)      prowadzenie nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji,

5)      umożliwienie uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

6)      organizację zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów, i olimpiad,

7)      organizację wewnętrznych konkursów wiedzy i umiejętności,

8)      objęcie ucznia oddziaływaniem zespołu wychowawczego w celu wypracowania indywidualnych form  i metod pracy z nim,

9)      dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia.

10)   indywidualizację pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.

 

§ 93

 1. Szkoła prowadzi działalność profilaktyczną w stosunku do uczniów klas dotychczasowego gimnazjum poprzez:

1)      rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów,

2)      realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy  z lekarzami  i psychologami,

3)      działania opiekuńcze wychowawcy klasy,

4)      działania  pedagoga szkolnego,

5)      współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, m. in. spotkań z psychologiem,

6)      realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 

§ 94

 1. Szkoła organizuje uczniom klas dotychczasowego gimnazjum pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana  jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na :

1)      diagnozowaniu środowiska ucznia,

2)      rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,

3)      rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia,

4)      wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

5)      prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców,

6)      podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu  Wychowawczo- Profilaktycznego oraz wspieraniu  nauczycieli  w tym zakresie;

7)      wspieraniu  uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym  kierunku,

8)      wspieraniu nauczycieli  i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,

9)      udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  w uczeniu się, uniemożliwiające  sprostanie  tym wymaganiom,

10)   wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

11)   umożliwianiu  rozwijania  umiejętności  wychowawczych  rodziców i nauczycieli,

12)   podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

§ 95

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

1)      rodzicami;

2)      pedagogiem  szkolnym;

3)      poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

4)      podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:

1)      rodziców;

2)      ucznia;

3)      nauczyciela lub wychowawcy klasy;

4)      pedagoga;

5)      poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

6)      doradcy zawodowego.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

2)      zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;

3)      porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

4)      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

5)      porad dla uczniów.

§ 96

 

 1. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi  i specjalistycznymi wymaga zgody  rodzica.

 

 1. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  dla uczniów, którzy mają znaczne trudności  w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej.

 

 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.

§ 97

 

 1. Do zadań pedagoga należy:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

2)      określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do   rozpoznanych potrzeb,

4)      podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu   wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców,

5)      wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego,

6)      udział w opracowywaniu programów profilaktycznych,

7)      prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 98

 

 1. Nauczyciele oraz specjaliści, prowadzący zajęcia w danym oddziale  tworzą zespół wychowawczy.
 2. Pracami zespołu koordynuje pedagog.
 3. Do zadań zespołu należy:

1)      dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawu programów nauczania dla danego oddziału,

2)      integracji  treści  międzyprzedmiotowych,

3)      planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających:

a)       orzeczenie o potrzebie  kształcenia  specjalnego,

b)      orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

c)       opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,

d)      szczególne  uzdolnienia,

4)      ewaluację oceniania  wewnątrzszkolnego oraz programu wychowawczo-profilaktycznego,

5)      analizowanie  postępów i osiągnięć uczniów danego oddziału,

6)      analizowanie  wyników badania  osiągnięć uczniów.

 1. Zadania zespołu związane z planowaniem i koordynowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmują w szczególności:

1)      ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2)      określenie zaleconych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

3)      zaplanowanie działań z zakresu  doradztwa zawodowego,

4)      opracowanie planu działań wspierających na podstawie orzeczenia lub opinii,

5)      dokonanie efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz  z określeniem wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem.

 1. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zwołuje je osoba koordynująca prace zespołu.

§ 99

 1. Szkoła wspomaga ucznia w trafnym wyborze dalszej drogi kształcenia.
 2. W stosunku do uczniów, o których mowa w ust.1, doradztwo zawodowe prowadzone jest                   w następujących formach:

1)      zajęcia z wychowawcą klasy,

2)      zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego w ramach pomocy  psychologiczno- pedagogicznej,

3)      realizacja odpowiednich treści na zajęciach edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie,

4)      udzielanie porad przez wychowawców i doradcę zawodowego uczniom i ich rodzicom,

5)      program realizowany w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 

§ 100

 1. Zajęcia w oddziałach klas dotychczasowego gimnazjum prowadzone są:

 

1)      w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonej innowacji pedagogicznej,

2)      w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie,

3)      w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia                  z języka obcego, wychowania fizycznego, zajęcia artystyczne, techniczne, z edukacji dla bezpieczeństwa;

4)      w toku nauczania indywidualnego,

5)      w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania,

6)      w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą,

7)      w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

8)      w systemie wyjazdowym o strukturze międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne, zawodoznawcze i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe.

 

 1. Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć.

 

§ 101

 

       1.   Klasy dotychczasowego gimnazjum realizują szkolny plan nauczania dla danego oddziału  ustalony na cały cykl kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych  w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla gimnazjum.

      2.   Na życzenie rodziców Szkoła organizuje naukę religii i etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

      3.   Uczniom danego oddziału organizuje się zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie.

      4.   Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.3, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej oraz na ukończenie kształcenia przez ucznia.

 

§ 102

 1. Szkoła zapewnia uczniom klas dotychczasowego gimnazjum dostęp do Internetu. Zabezpiecza dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

§ 103

 

1.Ustala się następujące formy współpracy Szkoły z rodzicami uczniów klas dotychczasowego gimnazjum:

1)      zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w statucie szkoły  m.in. organizacją oddziałów klas dotychczasowego gimnazjum, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych   organizowanych dla rodziców,

2)      udział dyrektora w zebraniach rady rodziców — informowanie o bieżących problemach szkoły, zasięganie opinii  rodziców o pracy szkoły,

3)      przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas  śródrocznych spotkań z rodzicami,

4)      rozpatrywanie wspólnie  z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich.

 1. Współdziałanie z rodzicami obejmuje:

1)      doskonalenie  organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,

2)      poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia  szkoły,

 1. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy szkoły bezpośrednio przez dyrektora szkoły odbywa się za pośrednictwem klasowych rad rodziców oraz rady rodziców.
 2. Formy współdziałania  rodziców i nauczycieli obejmują:

a)       spotkania nauczycieli z rodzicami klas II i III dotychczasowego gimnazjum według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły,

b)      przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,

c)       wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,

d)      omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i szkoły,

e)      zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych,

f)        udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach sportowych,

g)       zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów.

 1. Indywidualne  kontakty:

a)       kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki  w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,

b)      udział rodziców w wychowawczych lekcjach  otwartych,

c)       udzielanie  rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie (za zgodą rodziców) do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

d)      obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków określonych     w zasadach oceniania uczniów klas dotychczasowego gimnazjum.

 

§ 104

 

 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Uczeń ubiegający się o indywidualny tok lub program nauki powinien wykazać się:

1)      wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów,

2)      oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/okresu.

 

 1. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

 

 1. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone uczniowi klasy II dotychczasowego gimnazjum.

 

 1.  Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

 

 1. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauczania może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

 

 1. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok lub program mogą wystąpić:

1)      uczeń – za zgodą rodziców

2)      rodzice ucznia;

3)      wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców ucznia.

 

 1. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

 

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

 

 1. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

 

 1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej  i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Odmowa zezwolenia wymaga od dyrektora wydania decyzji administracyjnej.

 

 1. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

 

 1. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

 

 1. Uczniowi, któremu dyrektor szkoły zezwolił na indywidualny tok lub program nauki, wyznacza się nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

 

 1. Uczeń realizujący indywidualny tok lub program może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia     w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

 

 1. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form:

1)      uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego indywidualnym tokiem lub programem nauki oraz na jednej godzinie konsultacji indywidualnych,

2)      zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym okresie lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

 

 1. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godzin co dwa tygodnie.

 

 1. Rezygnacja z indywidualnego toku lub programu nauki oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

 

 1. Uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

 

 1. Kontynuowanie indywidualnego toku lub programu nauki jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego.

 

 1. Decyzję w sprawie realizacji przez ucznia indywidualnego toku lub programu należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.

 

 1. Wyniki klasyfikacji ucznia wpisuje się na bieżąco do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne  osiągnięcia  ucznia”.

 

§ 105

 

 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej klas dotychczasowego gimnazjum zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 106

 

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w zasadach oceniania uczniów klas dotychczasowego gimnazjum.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w klasach dotychczasowego gimnazjum  w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.

 

§ 107

 

 1. Uczeń klasy dotychczasowego gimnazjum ma obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd.
 2. Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka, a dla chłopców ciemne spodnie i biała koszula.

§ 108

 

 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1)      najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania,

2)      szczególnie wyróżniające się zachowanie,

3)      wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych,

4)      nienaganną frekwencję,

5)      czytelnictwo,

6)      wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły.

 1. Wprowadza się następujące rodzaje nagród:

1)      pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,

2)      pochwała dyrektora szkoły wobec klasy,

3)      pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły,

4)      dyplom uznania,

5)      list gratulacyjny do rodziców ucznia,

6)      nagroda rzeczowa.

§ 109

 

 1. W przypadku udowodnienia  winy uczeń może otrzymać karę za:

1)      nieprzestrzeganie zapisów statutu,

2)      nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach,

3)      posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających,

4)      zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia,

5)      wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły.

 

 1. Rodzaje kar:

1)      upomnienie   wychowawcy  klasy,

2)      upomnienie  dyrektora  szkoły,

3)      nagana  dyrektora szkoły udzielona w obecności rodziców,

4)      nie wytypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez szkołę  do momentu zniesienia  kary przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy,

5)      przeniesienie  do innej szkoły (przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora szkoły),

6)      skreślenie z listy uczniów (pełnoletniego ucznia).

 

§ 110

 

 1. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.
 2. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
 3. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
 4. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

 

§ 111

 

 1. W razie popełnienia  przez ucznia przewinienia  zagrożonego karą określoną w § 109 ust.1 pkt 1-2:

1)      wysłuchania  dokonuje  wychowawca klasy,

2)      udzielenie  upomnienia   odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 

 1. W razie popełnienia  przez ucznia przewinienia   zagrożonego  karą określoną w § 109 ust. 1 pkt 3–5:

1)      wysłuchania  dokonuje  dyrektor szkoły,

2)      czynności  wysłuchania  przeprowadza się w obecności  wychowawcy,

3)      z czynności wysłuchania  sporządza się notatkę, którą podpisują: dyrektor szkoły, uczeń, wychowawca,

4)  o zastosowanej karze dyrektor szkoły zawiadamia na piśmie rodziców lub osobę, pod której opieka prawną lub faktyczną uczeń pozostaje.

§ 112

 

 1. Rodzicowi ucznia wobec, którego zastosowano karę, przysługuje prawo wniesienia odwołania.

 

 1. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 1. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

 1. Odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy.

 

 1. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog szkolny, rzecznik praw ucznia w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

 

 1. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 113

 

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów oddziałów dotychczasowego gimnazjum. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły.

 

 1. Podstawę do skreślenie ucznia pełnoletniego jest brak rokowań, co do ukończenia przez niego klasy III dotychczasowego gimnazjum, w tym absencja uniemożliwiająca klasyfikowanie ucznia.

 

§ 114

 

1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o rozpoczęcie  procedury  karnego przeniesienia  ucznia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje kurator oświaty.

 

2. Wykroczenia stanowiące podstawę złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:

1)      świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników szkoły,

2)      rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków, dopalaczy,

3)      świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych,

4)      dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego,

5)      kradzież,

6)      wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo,

7)      wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej,

8)      czyny nieobyczajne,

9)      stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby,

10)   notoryczne łamanie postanowień niniejszego Statutu, pomimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących,

11)   zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej,

12)   fałszowanie dokumentów szkolnych,

13)   popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu karnego.

 

3.  Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia z listy uczniów klas dotychczasowego gimnazjum lub wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.

 

§ 115

 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia klas dotychczasowego gimnazjum , jego zachowanie, projekt edukacyjny.

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu    i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach  i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

 

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym statucie.

 

 1. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad określonych w niniejszym statucie. Ocena za wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)      promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum.

 

 1. Ocenianie ucznia klas dotychczasowego gimnazjum ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

2)      udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

4)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach  ucznia;

6)      umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji i metod pracy  dydaktyczno-wychowawczej.

 

 1. Ocenianie ucznia klasy dotychczasowego gimnazjum obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych,

2)      ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4)      ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

5)      ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  i trudnościach   w nauce  i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

 1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela.

 

§ 116

 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

4)      warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.

 

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

 

 1. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych  i słabych stron jego pracy oraz ustalenia kierunków dalszej pracy. Ustalona przez nauczyciela ocena zawiera uzasadnienie, w którym określa się stopień spełnienia wymagań przez ucznia,   a ponadto informację o tym, co uczeń zrobił dobrze wraz ze wskazówkami do dalszej pracy.

 

 1. O sposobie uzasadnienia ustalonej oceny decyduje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w porozumieniu z rodzicami ucznia. Zakres uzasadnienia ustalonej przez nauczyciela oceny określa się               w przedmiotowym systemie oceniania.

 

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace pisemne ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom.

 

 1. Uczeń i jego rodzice zwracają się z wnioskiem do wychowawcy klasy o umożliwienie wglądu  do pracy pisemnej ucznia, dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub innej dokumentacji dotyczącej oceniania.

 

 1. Wychowawca klasy ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji o której mowa w ust.6 w porozumieniu z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż w okresie  3 dni od daty złożenia wniosku.
 2. Prace pisemnie ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotycząca oceniania uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu wyłącznie na terenie szkoły.

 

 1. Prace pisemne ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

 

§ 117

 1. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

1)      stopień celujący – 6 – cel

2)      stopień bardzo dobry – 5 – bdb

3)      stopień dobry – 4 – db

4)      stopień dostateczny – 3 – dst

5)      stopień dopuszczający – 2 – dop

6)      stopień niedostateczny – 1 – ndst.

 

 1. Dopuszcza się stosowanie znaku „ +” w bieżącym ocenianiu.

 

 1. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie,   w pełnym brzmieniu.

 

 1. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi  na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań klasowych.

 

 1. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1)      prace pisemne :

a)       kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach, przy czym nie musi być ona zapowiadana,

b)      klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany  w dzienniku lekcyjnym,

2)      praca i aktywność na lekcji,

3)      odpowiedź ustna,

4)      praca projektowa,

5)      praca domowa,

6)      prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji,

7)      twórcze rozwiązywanie problemów.

 

§ 118

 1. W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące warunki:

1)      bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie,

2)      jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy  i umiejętności   z trzech ostatnich lekcji, trwająca do piętnastu minut).

 

 1. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej:

1)      pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową,

2)      praca klasowa musi być zapisana w dzienniku, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

3)      prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od dnia napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych,

4)      uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów,

5)      w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace klasowe, jedną w ustalonym dniu,

6)      Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

§ 119

 1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych zasadach oceniania.

 

 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych.

 

 1. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1)      posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez
nauczyciela w danej klasie,

2)      samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami           w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza  program opracowany przez nauczyciela,

3)      uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł finalisty lub laureata  ogólnopolskiej  olimpiady  przedmiotowej,

4)      osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach  przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia.

 

 1. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

2)      rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

 1. W klasyfikacji  rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1)      nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte  w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),

2)      poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

 1. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)      opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,

2)      rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem  rozszerzeń  programowych).

 

 1. W klasyfikacji rocznej stopień  dopuszczającyotrzymuje uczeń, który:

1)      ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu  w  ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo  najwyższych),

2)      rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem  rozszerzeń  programowych).

 

 1. W klasyfikacji rocznej stopień  niedostateczny  otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie  programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych)

2)  nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu  trudności                          (z uwzględnieniem  rozszerzeń  programowych).

 

§ 120

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia    w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy   i wynik.

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.2, uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej uczeń nie podlega klasyfikacji  z tych zajęć,  a w dokumentacji nauczania zamiast  oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony’ albo „ zwolniona”.

 

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych   i edukacyjnych może nastąpić na wniosek nauczyciela skierowany do dyrektora szkoły.

 

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,         w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem  z nauki drugiego języka obcego.

 

 1. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.5, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia  z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia, bez potrzeby dostarczania dodatkowych zaświadczeń.

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

 

§ 121

 1. Uczeń klasy drugiej lub trzeciej dotychczasowego gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny.

 

 1. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu  z zastosowaniem różnorodnych metod.

 

 1. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.

 

 1. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców, w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

 

 1. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 4, na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się  „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

 

 1. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

1)      odpowiedzialności za własne postępy,

2)      podejmowania grupowych pomysłów,

3)      umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,

4)      rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

5)      umiejętności stosowania teorii w praktyce,

6)      rozwój samoorganizacji i kreatywności,

7)      przygotowanie do publicznych wystąpień,

8)      naukę samodzielności i podejmowania aktywności,

 1. Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela. W trakcie realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli.

 

§ 122

 1. Nauczyciele w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zgłaszają dyrektorowi szkoły,  na piśmie, tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest w karcie projektu, zawierającej:

1)      temat projektu,

2)      imię i nazwisko nauczyciela,,

3)      cele projektu,

4)      czas realizacji,

5)      wielkość grupy,

6)      sposoby realizacji projektu;

7)      planowane efekty (dla uczniów, dla szkoły, dla środowiska lokalnego),

8)      sposób prezentacji,

9)      kryteria oceny.

 

 1. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu deklarują wychowawcy wybór tematu. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 31 października.

 

§ 123

 1. Zespół uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje kartę pracy zespołu.

 

 1. Prezentacje projektów mają odbyć się do 31 maja danego roku szkolnego.

 

 1. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

1)      konferencja naukowa połączona z wykładami,

2)      forma plastyczna np. plakat, collage z opisami,

3)      przedstawienie teatralne, inscenizacja,

4)      książka, broszura, gazetka,

5)      prezentacja multimedialna,

6)      model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska,

7)      happening, marsz,

8)      sesja dyskusyjna,

9)      inna, za zgodą opiekuna.

§ 124

 1. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową.

 

 1. Ocena wynika z oceny trzech elementów:

1)      oceny efektu końcowego (wytworu), w tym:

a)       zawartość merytoryczna, treść,

b)      zgodność z tematem projektu,

c)       oryginalność,

d)      kompozycja,

e)      stopień wykorzystania materiałów źródłowych

f)        estetyka i staranność,

g)       trafność dowodów i badań,

h)      wartość dydaktyczna i wychowawcza,

2)      wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:

a)       zaangażowanie ucznia,

b)      pomysłowość i innowacyjność,

c)       umiejętność pracy w grupie,

d)      udział w praktycznym wykonaniu , wielkość zadań,

e)      stopień trudności zadań,

f)        terminowość wykonania przydzielonych zadań,

g)       poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,

h)      pracowitość,

i)        udział w prezentacji,

3)      oceny prezentacji, w tym:

a)       poprawność językowa,

b)      słownictwo specjalistyczne,

c)       efekt artystyczny,

d)      atrakcyjność,

e)      estetyka,

f)        technika prezentacji,

g)       stopień zainteresowania odbiorów,

h)      poprawność udzielanych wyjaśnień , odpowiedzi odbiorcom.

 

 1. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione w ust. 2 elementy podlegają następującej punktacji:

a)       efekt końcowy (wytwór) – 5 punktów,

b)      wkład pracy ucznia -10 punktów,

c)       prezentacja -5 punktów.

 

 1. Przy ustalaniu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.

 

 1. Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy w realizację tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

 1. Ocena z projektu edukacyjnego  nie ma wpływu na :

1)      oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych,

2)      promocję do klasy  programowo wyższej lub ukończenie  nauki w klasie  dotychczasowego  gimnazjum.

 

§ 125

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

1)      pierwszy okres obejmuje miesiące: wrzesień – styczeń,

2)      drugi okres obejmuje miesiące: luty – czerwiec.

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec pierwszego okresu, a roczne na koniec drugiego okresu.

 

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec okresu.

 

 1. Na 30 dni przed śródrocznym (rocznym) zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia  o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej  i odnotowują ten fakt   w dzienniku lekcyjnym.

 

 1. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej ocenie niedostatecznej w formie pisemnej.

 

 

§ 126

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia   w szkolnym planie nauczania.

 

 1. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub  na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  W przypadku braku zgody rady pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć  dydaktyczno – wychowawczych.

 

 1. Termin  egzaminu  klasyfikacyjnego uzgadnia się  z uczniem i jego rodzicami.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 

 1. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

§ 127

 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego,    z których to przedmiotów egzamin ma formę zadań praktycznych.

 

 1. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych i innych zajęć obowiązkowych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

 

 1. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

 

 1. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego    w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

 1. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena   z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie  z przepisami  prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia  egzaminu  w trybie odwoławczym.

 

§ 128

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,  że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Skład komisji i zasady jej pracy określają przepisy rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 

 1. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 129

 1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala  zespół  wychowawczy.

 

 1. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach   i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)      dbałość o tradycje szkoły,

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z podanymi skrótami:

1)      wzorowe – wz

2)      bardzo dobre – bdb

3)      dobre – db

4)      poprawne – popr

5)      nieodpowiednie – ndp

6)      naganne – ng

 

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 1. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

 1. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 1. Skład komisji  ustala  dyrektor szkoły z zachowaniem  odrębnych przepisów.

 

 1. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 1. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 130

 1. Uczeń ma prawo do samooceny zgodnie z kryteriami zachowania.

 

 1. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.

 

 1. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

 

§ 131

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.

 

 1. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 132

1.   Każdy uczeń klas dotychczasowego gimnazjum ma prawo do:

1)      opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych,

2)      maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole,

3)      indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami,

4)      pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych,

5)      zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny,

6)      jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

7)      życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej,

8)      udziału w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami  i umiejętnościami,

9)      realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego opracowanego przez wychowawcę klasy,

10)   indywidualnego programu lub nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach,

11)   korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,

12)   korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora szkoły,

13)   wpływania na życie szkolne poprzez działalność w samorządzie uczniowskim,

14)   zwracania się do dyrektora szkoły, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,

15)   swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych,

16)   wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej,

17)   być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu uczniowskiego.

 

2)   Każdy uczeń klas dotychczasowego gimnazjum ma obowiązek:

1)      przestrzegania postanowień zawartych w statucie,

2)      godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

3)      systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia  w obowiązkowych                      i wybranych przez siebie zajęciach,

4)      bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,

5)      przestrzegania  zasad  kultury i współżycia społecznego, w tym:

a)       okazywania  szacunku dorosłym i kolegom,

b)      szanowania  godności  osobistej, poglądów i przekonań  innych ludzi,

c)       przeciwstawiania się przejawom brutalności  i  wulgarności,

6)      troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,

7)      punktualnego  przychodzenia  na lekcje i inne  zajęcia,

8)      usprawiedliwiania  nieobecności,

9)      uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych, reprezentowania  szkoły na zewnątrz,

10)   uczestniczenia  w imprezach i uroczystościach  szkolnych i klasowych, udział traktowany jest  na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych,

11)   dbania   o zabezpieczenie  mieni a osobistego  w szkole,

12)   stwarzać atmosferę  wzajemnej  życzliwości,

13)   dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających i dopalaczy,

14)   pomagać kolegom w nauce, a w szczególności tym, którzy mają trudności powstałe  z przyczyn  od nich niezależnych,

15)   przestrzegać  zasad  higieny  osobistej, dbać o estetykę ubioru.

 

§ 133

1.   Uczniowi  nie  wolno:

1)      przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków o podobnym działaniu,

2)      wnosić na teren szkoły  alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,

3)      wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji  zagrażających zdrowiu i życiu,

4)      wychodzić  poza  teren szkoły w czasie trwania  planowych  zajęć,

5)      spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć  dydaktycznych i egzaminu  zewnętrznego,

6)      rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych,

7)      używać podczas  zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych (z wyjątkiem sytuacji wymagających użycia telefonu w procesie dydaktycznym za zgodą nauczyciela) - sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem  sekretariatu  szkoły,

8)      zapraszać obcych osób  do szkoły.

 

§ 134

1. Wszyscy uczniowie klas dotychczasowego gimnazjum odpowiadają za stan dóbr materialnych zgromadzonych w szkole.

 

2.   Uczeń i jego rodzice odpowiadają  materialnie  za świadomie  wyrządzone  przez ucznia  szkody.

 

§ 135

 1. Usprawiedliwiona  nieobecność  ucznia  może być spowodowana  chorobą lub  ważną przyczyną losową.

 

 1. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.

 

 1. Zwolnienia z zajęć lekcyjnych (tylko z przyczyn istotnych/losowych)  za zgodą rodzica udziela wychowawca klasy lub jego zastępca. W przypadku ich nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela.

 

 1. W przypadku nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwienia dokonuje wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców, informującego o przyczynie nieobecności.

 

 1. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków.

 

 1. Dyrektor szkoły zawiadamia sąd rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczestniczy  w zajęciach szkolnych, uchybiając obowiązkowi szkolnemu.

 

§ 136

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej uczniom klas dotychczasowego gimnazjum w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren sprawują pracownicy obsługi oraz dyżurujący nauczyciele.
  Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, przerw międzylekcyjnych.

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:

1)      podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2)      podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów;

3)      podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

 

 1. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii           i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

 

 1. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo.

 

 1. Szkoła na stałe współpracuje z Policją.

 

 1. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.

 

 1. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów  z ostatnich – po uprzednim powiadomieniu rodziców.

 

 1. Opuszczanie miejsca pracy w nagłych przypadkach  przez nauczyciela jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor szkoły wyrazi na to zgodę.

 

 1. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, pracownika służb bhp oraz dyrektora szkoły.

 

 1. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

 

 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamia się prokuratora i właściwego kuratora oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 137

 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1)      przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy;

2)      wychowawca informuje o zagrożeniach pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły;

3)      wychowawca przekazuje rodzicom uzyskane informacje obecności ucznia. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

 

 1. W toku interwencji profilaktycznej nauczyciel może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki oraz udział dziecka w programie terapeutycznym.

 

 1. W przypadku, gdy rodzice odmawiają współpracy, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje  o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia  o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny oraz Policję.

 

 1. W przypadku, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub Policję.

 

 1. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia o tym prokuraturę lub Policję. 

 

§ 138

 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków podejmuje niezwłocznie następujące działania:

1)      powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy,

2)      odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie,

3)      wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej,

4)      zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku, gdy rodzice nie odbiorą dziecka, o jego pozostaniu   w szkole, przewiezieniu do placówki służby zdrowia lub przekazaniu funkcjonariuszom Policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

5)      Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły , a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

 

 1. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

1)      zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy,

2)      powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa Policję,

3)      po przybyciu Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk podejmuje następujące działania:
 • 1)  w obecności innej osoby ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji,
 • 2)  o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia.

 

 1. W przypadku, gdy uczeń, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły zawiadamia Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 2. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Próbuje ustalić, w jaki sposób   i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę  z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

§ 139

Przy organizacji wycieczek poza teren szkoły liczbę opiekunów, sposób zorganizowania opieki i harmonogram ustala się w oparciu o regulamin wycieczek.

 

ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 140

 1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 2. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

                                                                                              § 141

 

 1.   Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.
  1. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
  2. Dyrektor szkoły, po nowelizacji statutu, opracowuje tekst ujednolicony statutu.
  3. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

                                                                                              § 142

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Zespołu Szkół w Nożynie” uchwalony 14.09.2016 r. z późniejszymi zmianami.
 2. Statut  Szkoły Podstawowej w Nożynie wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 r.

Zegar

Aktualności

Kartka z Kalendarza


Dzisiaj jest: Sobota
20 Października 2018
Imieniny obchodzą
Irena, Kleopatra, Jan
Do końca roku zostało 73 dni.
Zodiak: Waga

Nasze Podróże

Polecamy

 

Facebook

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Nożynie

Tel-fax: 59 82 12 685

Tel: 59 82 12 640

 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Licznik odwiedzin

211319
DzisiajDzisiaj0
WczorajWczoraj271
W tym tygodniuW tym tygodniu2003
W tym miesiącuW tym miesiącu6217
OgółemOgółem211319
Copyright 2017 - Szkoła Podstawowa w Nożynie - All rights reserved