English German Polish Spanish
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
Kolejny tydzień w grupie maluszków… i nie tylko

Kolejny tydzień w grupie maluszków… i nie tylko

Miniony tydzień minął nam bardzo szybko i bardzo emocjonująco. Znów nasze dzieciaczki brały udział w ciekawych wydarzeniach.
SPOTKANIE Z KRAWCOWĄ W ,,ZERÓWCE”

SPOTKANIE Z KRAWCOWĄ W ,,ZERÓWCE”

Pani Ewa dziś do nas przybyła, zawód krawcowej nam przybliżyła. Bardzo Pani dziękujemy, spotkanie długo pamiętać będziemy ;-)
Wieczornica poświęcona św. Janowi Pawłowi II

Wieczornica poświęcona św. Janowi Pawłowi II

Dnia 14 października 2018 r. nasza szkoła, wraz z parafią św. Antoniego Padewskiego, włączyła się w obchody kolejnego Dnia Papieskiego.
Życzenia na Dzień Nauczyciela

Życzenia na Dzień Nauczyciela

W imieniu Rodziców Szkoły Podstawowej w Nożynie proszę przyjąć słowa uznania za trud włożony w pracę, która nie tylko kształtuje i wzbogaca wolę młodego pokolenia, ale również formuje postawy i…

Odliczanie

Do Wakacji Zostało :

E-Dziennik

Kalendarz

« Październik 2018 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Sport Painting Toys Books

Konkursy Szkolne

Biblioteka

Znamy Panią Chotomską

Znamy Panią Chotomską...

01 październik 2018
Koło teatralne

Koło teatralne

20 wrzesień 2018

Biblioteka

Książki z naszej biblioteki odkryją przed Tobą

                                                                      nieznany świat tajemnic, przygód i dalekich podróży

                                                                            Niech ten świat rozwija Twoją

                                                                            wyobraźnię, ciekawość i umiejętność.

 

GODZINY  PRACY  BIBLIOTEKI

w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

 

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek

800 - 1025

Wtorek

800 - 940

1320 - 1405

Środa

730 - 830

940 - 1240

Czwartek

850 - 1225

Piątek

800 - 1035

 

Plan pracy biblioteki szkolnej

Rok szkolny 2018/2019

 

Cele ogólne:

1. Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum informacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego.

2. Zaspakajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

3. Motywowanie do korzystania z książki jako źródła informacji.

4. Kształcenie i rozwijanie zainteresowań.

5. Zdobywanie wiedzy i umiejętności.

6. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości.

7. Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze.

8. Współpraca z nauczycielami i rodzicami.

9. Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

 

A. PRACA PEDAGOGICZNA

 

 

ZADANIA

 

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

UWAGI

Udostępnianie zbiorów:

- ustalenie godzin otwarcia biblioteki,

- zapewnienie uczniom darmowych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych,

- udostępnianie księgozbioru podręcznego w czytelni,

- wypożyczanie indywidualne do domu dla: uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły,

- aktualizacja kart czytelniczych,

- zakładanie kart nowym czytelnikom (kl. I SP),

- uporządkowywanie zbiorów,

- udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne,

- prowadzenie statystyki wypożyczalni.

 

bibliotekarz

wrzesień

na bieżąco

 

Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi, rozwijanie kultury czytelniczej, wyzwalanie twórczych postaw:

- działania promujące czytelnictwo: reklamowanie książek, udzielanie porad                       i wskazówek w wyborach czytelniczych, wystawa nowości wydawniczych, udział w konkursach, testach wiedzy, akcjach organizowanych przez bibliotekę

- wyróżnianie najlepszych czytelników: czytelnik miesiąca (kl. I - VIII i III G), przyznanie dyplomów dla uczniów na koniec roku szkolnego,

- podejmowanie działań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,

- aktywnyudział uczniów w zajęciach koła teatralnego (udział uczniów                              w imprezach bibliotecznych, działaniach organizowanych przez szkołę),

- Maraton czytania - głośne czytanie pracowników szkoły, rodziców, uczniów,

- przeprowadzanie zajęć bibliotecznych,

- rozmowy indywidualne z czytelnikami,

- prowadzenie zajęć z elementami bajkoterapii,

- przygotowywanie uczniów do uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje z terenu naszej gminy,

 - kiermasz książek,

- organizacja spotkania autorskiego,

- wizyta w gazecie lokalnej,

- nawiązanie współpracy z bibliotekami z terenu naszej gminy,

- promocja działań biblioteki: strona internetowa szkoły, gazetka szkolna.

 

bibliotekarz

nauczyciele j. polskiego wychowawcy

cały rok

wg harmonogramu

 

Przygotowanie użytkowników  do korzystania z różnych źródeł informacji                                 i do samokształcenia:

- zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni uczniów klasy I SP                            (pasowanie na czytelnika),

 - przekazywanie książek, słowników, atlasów, encyklopedii itp. do sal przedmiotowych,

 - pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania               i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; pomoc w wyszukiwaniu informacji na określony temat,

- udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek,

- doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną w celach edukacyjnych:

 • wyzwalanie twórczej aktywności w poszukiwaniu edukacyjnych stron internetowych,
 • wskazywanie młodym czytelnikom jak mądrze wykorzystywać Internet                             do zdobycia poszukiwanych informacji; utrwalanie nawyku bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • wzbogacanie wiedzy poprzez oglądanie programów edukacyjnych,
 • wykorzystywanie na zajęciach możliwości TIK.

bibliotekarz

nauczyciele j. polskiego

cały rok

 

Współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami:

- przygotowywanie materiałów do prowadzenia zajęć, materiałów związanych                        z tradycjami, świętami, zwyczajami itp.

- pomoc w wyszukiwaniu i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów,                              

- udział biblioteki w życiu szkoły (apele, imprezy i uroczystości szkolne, gazetka szkolna, koło teatralne),

- pozyskiwanie rodziców jako sprzymierzeńców w przedsięwzięciach bibliotecznych, czytelniczych,

- popularyzacja wśród rodziców literatury z zakresu wychowania,

- informowanie rodziców o czytelnictwie dzieci,

- zapoznanie rodziców z organizacją biblioteki szklonej, w tym z regulaminem udostępniania podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych,

- bieżące informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

-stałe informowanie nauczycieli o nowych pozycjach książkowych w bibliotece,

- wybór z wychowawcą łącznika bibliotecznego,

- współorganizowanie wycieczek do innych bibliotek, placówek kulturalnych (wyjścia do teatru, kina)

- wspólna analiza przyczyny słabszego czytelnictwa  wśród uczniów gimnazjum                   i ustalenie środków zaradczych,

- konsultacje przy zakupach do biblioteki książek, czasopism i innych materiałów,

- przedstawienie semestralnego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki.

 

bibliotekarz                wszyscy nauczyciele

cały rok

 

Praca w czytelni:

- udzielanie porad bibliograficznych i bibliotecznych,

- zajęcia biblioteczne, bajkoterapia

- zachęcanie uczniów do udziału w  różnych formach inspiracji czytelniczej  również w innych bibliotekach, 

- pomoc w nauce uczniom słabym,

- wystawki tematyczne,

- gazetki okolicznościowe,

- dbanie o wystrój i estetykę pomieszczenia, wykonywanie dekoracji,

- porządkowanie sali,

- zainteresowanie uczniów nowymi pozycjami książkowymi, czasopismami.

 

bibliotekarz

cały rok

wg potrzeb

 

Samokształcenie, doskonalenie zawodowe:

- udział w konferencjach, warsztatach, spotkaniach, szkoleniowych radach pedagogicznych,

- wzbogacenie warsztatu pracy przez tworzenie pomocy dydaktycznych,

- wymiana doświadczenia z innymi bibliotekarzami,

- doskonalenie w zakresie technologii informacyjnej,

- czytanie fachowej literatury.

 

bibliotekarze

cały rok

 

 

B. PRACA BIBLIOTECZNO-TECHNICZNA

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ

 

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

UWAGI

Planowanie i sprawozdawczość:

- opracowanie planu pracy biblioteki na bieżący rok szkolny,

- prowadzenie miesięcznych wykazów czyt.,

- semestralne sprawozdanie z pracy biblioteki,

- roczne sprawozdanie z pracy biblioteki,

- dokumentacja ubytków.

 

bibliotekarz

wrzesień

co miesiąc

luty/czerwiec

wg terminów

cały rok

 

Gromadzenie i konserwacja zbiorów:

- śledzenie nowości wydawniczych,

- ewidencja podręczników, materiałów ćwiczeniowych,

- zakup książek wg potrzeb i możliwości finansowych szkoły,

- przyjmowanie darów od nauczycieli, rodziców, uczniów,

- gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

- selekcja książek zniszczonych, nieaktualnych,

- konserwacja - oprawa i naprawa zbiorów bibliotecznych.

 

bibliotekarz

na bieżąco

wg potrzeb

cały rok

 

Prowadzenie dokumentacji:

- księga inwentarzowa księgozbioru głównego,

- ewidencja podręczników i materiałów ćwiczeniowych,

- protokoły wypożyczenia podręczników (materiały zwrotne) oraz materiałów ćwiczeniowych (materiały bezzwrotne),

- zeszyt odwiedzin w czytelni,

- rejestracja wpływów,

- zeszyt prenumerat i wypożyczeń czasopism,

- dziennik biblioteki szkolnej,

- zeszyt udostępnianych pomocy na zajęcia,

- statystyka wypożyczeń (dzienna, miesięczna, półroczna, roczna).

bibliotekarz

cały rok

 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOŻYNIE

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu;
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma);
  • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do pracowni);
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, w tym lektury na 2 tygodnie. Materiały audiowizualne (kasety, płyty) na okres 2 tygodni. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 4. Za zgodą bibliotekarza można przedłużyć czas korzystania z książki. Po miesięcznym przetrzymaniu pozycji czytelnik otrzymuje upomnienie i jest zobowiązany rozliczyć się w ciągu tygodnia.
 5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inna wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 7. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone przed końcem roku szkolnego (do 10 czerwca każdego roku szkolnego).
 8. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

           

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W BIBLIOTECE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOŻYNIE

 1. Komputer służy do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece oraz wyszukiwania niezbędnych informacji (na zajęcia edukacyjne) w Internecie. Korzystać z niego mogą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. Można zarezerwować stanowisko komputerowe na następny dzień.
 3. Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda bibliotekarza. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu ewidencji.
 4. Użytkownik ma obowiązek:

  -informować bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,

  - uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych nośników (np. płyt CD),

  - stosować się do poleceń bibliotekarza.

 5. Nie należy:

  -instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,

  - wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza,

  -wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem,

  - zakłócać pracę innym użytkownikom.

 6. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni).
 7. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera.

                                                               

 

Zegar

Aktualności

Kartka z Kalendarza


Dzisiaj jest: Piątek
19 Października 2018
Imieniny obchodzą
Laura, Piotr, Michał, Ziemowit
Do końca roku zostało 74 dni.
Zodiak: Waga

Nasze Podróże

Polecamy

 

Facebook

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Nożynie

Tel-fax: 59 82 12 685

Tel: 59 82 12 640

 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Licznik odwiedzin

211312
DzisiajDzisiaj264
WczorajWczoraj329
W tym tygodniuW tym tygodniu1996
W tym miesiącuW tym miesiącu6210
OgółemOgółem211312
Copyright 2017 - Szkoła Podstawowa w Nożynie - All rights reserved