English German Polish Spanish
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
Kolejny tydzień w grupie maluszków… i nie tylko

Kolejny tydzień w grupie maluszków… i nie tylko

Miniony tydzień minął nam bardzo szybko i bardzo emocjonująco. Znów nasze dzieciaczki brały udział w ciekawych wydarzeniach.
SPOTKANIE Z KRAWCOWĄ W ,,ZERÓWCE”

SPOTKANIE Z KRAWCOWĄ W ,,ZERÓWCE”

Pani Ewa dziś do nas przybyła, zawód krawcowej nam przybliżyła. Bardzo Pani dziękujemy, spotkanie długo pamiętać będziemy ;-)
Wieczornica poświęcona św. Janowi Pawłowi II

Wieczornica poświęcona św. Janowi Pawłowi II

Dnia 14 października 2018 r. nasza szkoła, wraz z parafią św. Antoniego Padewskiego, włączyła się w obchody kolejnego Dnia Papieskiego.
Życzenia na Dzień Nauczyciela

Życzenia na Dzień Nauczyciela

W imieniu Rodziców Szkoły Podstawowej w Nożynie proszę przyjąć słowa uznania za trud włożony w pracę, która nie tylko kształtuje i wzbogaca wolę młodego pokolenia, ale również formuje postawy i…

Odliczanie

Do Wakacji Zostało :

E-Dziennik

Kalendarz

« Październik 2018 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Sport Painting Toys Books

Konkursy Szkolne

Biblioteka

Znamy Panią Chotomską

Znamy Panią Chotomską...

01 październik 2018
Koło teatralne

Koło teatralne

20 wrzesień 2018

Rada Pedagogiczna

 

 

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Nożynie

 

 • Dyrektor - Sebastian Gąsiorek
 • Biblioteka –Karina Kruża,
 • Pedagog – Marzena Klasa                         

 

 

Lista nauczycieli

Lp.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1

Ks. Michał Lal

religia

2

Magdalena Kozłowska

edukacja wczesnoszkolna

3

Wioleta Mierzyńska

nauczyciel oddziału przedszkolnego „4-5”

4

Aleksandra Zielińska

edukacja wczesnoszkolna

5

Iwona Szymańska

nauczyciel oddziału przedszkolnego „2,5-3”

6

Mariola Labuda

edukacja wczesnoszkolna

7

Karina Kruża

język polski

8

Dorota Majer-Gniot

język polski

9

Joanna Jendernal

własna historia i kultura, język polski,   nauczanie indywidualne

10

Edyta Nasfeter-Kiełpińska

język regionalny kaszubski, język niemiecki, geografia

11

Tomasz Ostrowski

język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia

12

Sebastian Gąsiorek

matematyka

13

Magdalena Danowska

matematyka, fizyka, chemia

14

Małgorzata Lejk

matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka, nauczanie indywidualne

15

Ilona Pałacha

Chemia

16

Irena Cerapińska

przyroda, biologia, plastyka, technika, zajęcia techniczne, nauczanie indywidualne

17

Maciej Horbacz

muzyka, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne,  edukacja dla bezpieczeństwa

18

Hanna Zwolska

religia, logopedia

19

Joanna Podhorodecka-Grzonka

świetlica, logopedia

20

Bernadeta Wnuk-Lipińska

język angielski, język niemiecki

21

Emilia Jaśniak

nauczyciel oddziału przedszkolnego „6”

22

Paweł Woźniak

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjn

 

 

Wychowawstwa w roku szkolnym  2018 / 2019

 

Zespół

Wychowawca

2,5-3 latki

Iwona Szymańska

4-5 latków

Wioleta Mierzyńska

6 latki

Emilia Jaśniak

Klasa I

Mariola Labuda

Klasa II

Aleksandra Zielińska

Klasa III

Magdalena Kozłowska

Klasa IV

Bernadeta Wnuk-Lipińska

Klasa V

Joanna Jendernal

Klasa VI

Karina Kruża

Klasa VII

Małgorzata Lejk

Klasa III G

Hanna Zwolska

 

 
Regulamin Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej w Nożynie

 

§ 1

1. Uchwalono na podstawie

 

1.1.  art. 73 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

1.2. Statutu Szkoły Podstawowej w Nożynie

  

 § 2

2. Struktura Rady Pedagogicznej

 

2.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

2.2 W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Nożynie.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

 

2.2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 

2.3. Przewodniczący Rady w szczególności:

a) przygotowuje, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady,

b) podpisuje uchwały Rady,

c) dokonuje podziału zadań między członkami Rady, koordynuje ich pracę,

d) zapoznaje i wyjaśnia członkom Rady obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz omawia tryb i formy ich realizacji,

e) czuwa nad prawidłową i terminową realizacją zadań, uchwał i wniosków Rady,

f) dba o podejmowanie optymalnych decyzji, uchwał i wniosków, zawiesza uchwały Rady niezgodne z przepisami prawa oświatowego,

g) przekazuje Radzie zadania, wymagania i oceny własne oraz organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

h) przekazuje opinie i uchwały Rady organowi prowadzącemu i nadzorującemu szkołę, zwłaszcza te, które zostały przez Dyrektora zawieszone,

i) dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności jej członków.

 

§ 3

 

3. Organizacja posiedzeń Rady Pedagogicznej

 

3.1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (półroczu) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w celu przedstawienia przez Dyrektora Szkoły wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i informacji o działalności szkoły, a także w miarę bieżących potrzeb – zgodnie z harmonogramem posiedzeń. 

 

3.2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek: organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, Rady Rodziców, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej lub przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

 

3.3 Przewodniczący Rady prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, nie później niż  na 3 dni przed datą posiedzenia. Wyjątek stanowią posiedzenia nadzwyczajne. 

 

3.4. Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania członkowie Rady lub przewodniczący mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania. Propozycje zmian w porządku zebrania  przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Pedagogicznej.

 

3.5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane komputerowo. Dokładność protokołowania jest zgodna z zatwierdzonym porządkiem obrad plenarnych. Protokół jest podpisany przez protokolanta i przewodniczącego Rady Pedagogicznej.  Księga protokołów jest podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej.

 

3.6. Protokół posiedzenia udostępnia się członkom Rady Pedagogicznej, upoważnionym pracownikom zatrudnionym w organach nadzorujących Szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Członkowie Rady są zobowiązani w terminie 7 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

3.7. Każdy członek Rady ma prawo zgłaszania swoich wniosków lub projektów uchwał dotyczących statutowej działalności szkoły, z wyjątkiem uchwał w sprawach zastrzeżonych do kompetencji innych organów szkoły. Są one poddawane pod głosowanie Rady.

 

3.8. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowy. Decyzję o zwolnieniu w uzasadnionym przypadku podejmuje Dyrektor Szkoły. Nieobecność na posiedzeniu Rady Pedagogicznej musi być usprawiedliwiona. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 

3.9. Osoby uczestniczące w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 4

4. Rada Pedagogiczna

 

4.1. Do kompetencji  Rady Pedagogicznej należy: 

a) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

b)podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 

c) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

d) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w regulaminie działania Rady Pedagogicznej, 

e) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

f) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

g) przygotowanie projektu Statutu Szkoły albo jego zmian,

h) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

4.2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a)  organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

b) projekt planu finansowego szkoły, 

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

d) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

e)propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

f) wnioski o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia,

g)dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

h) ustalanie  dodatkowych dni wolnych od zajęć,

i) wprowadzenie  dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego  planu  nauczania,

j) uzgadnianie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

k) ustalenie oceny pracy Dyrektora Szkoły.   

 

4.3. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły.

 

4.4.  Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz do dyrektora szkoły odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej  w szkole.

 

4.5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

 

4.6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

4.7. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w punkcie 4.1., niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

5.1. Zmiana treści regulaminu należy do kompetencji Rady Pedagogicznej i odbywa się na wniosek poparty zwykłą większością głosów przy obecności  co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.

 

5.2. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa oświatowego.

 

5.3.Niniejszy regulamin jest dostępny dla członków Rady Pedagogicznej w bibliotece szkolnej, nauczyciele potwierdzają zapoznanie się własnoręcznym podpisem.

 

5.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Załącznik do regulaminu działania Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej w Nożynie

 

Cele i zadania  zespołów działających w ramach Rady Pedagogicznej

 

Protokolant  Rady Pedagogicznej:

 

 • protokołowanie komputerowe posiedzeń Rad Pedagogicznych, zgodnie z zatwierdzonym porządkiem,
 • odczytywanie protokołu z posiedzenia poprzedniej Rady Pedagogicznej, naniesienie ewentualnych poprawek,
 • parafowanie wszystkich naniesionych poprawek w protokolarzu Rady Pedagogicznej,
 • czytelne podpisanie sporządzonego protokołu.

 

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych

 

Cele i zadania zespołu przedmiotów humanistycznych:

 

 1. Organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania decyzji dotyczących wyboru programów nauczania i sposobów ich realizacji.
 2. Ustalenie sposobów korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych.
 3. Ustalenie sposobów realizacji ścieżek edukacyjnych.
 4. Opracowanie i modyfikowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania uczniów, w tym:

 

 • przedmiotowego systemu oceniania,
 • wymagań edukacyjnych na daną ocenę.

 

 1. Opracowanie sposobów diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. Pozyskiwanie informacji o wynikach nauczania uczniów.
 3. Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, zgodnie z potrzebami szkoły, w tym:

 

 • wymiana doświadczeń, podnoszenie umiejętności nauczycieli, popularyzowanie wiedzy metodycznej, upowszechnianie efektywnych i nowatorskich metod nauczania w ramach lekcji koleżeńskich,
 • organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.

 

 1. Opracowywanie i opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 2. Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia.

 

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

 

Cele i zadania zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

 

 1. Organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania decyzji dotyczących wyboru programów nauczania i sposobów ich realizacji.
 2. Ustalenie sposobów korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych.
 3. Ustalenie sposobów realizacji ścieżek edukacyjnych.
 4. Opracowanie i modyfikowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania uczniów, w tym:

 

 • przedmiotowego systemu oceniania,
 • wymagań edukacyjnych na daną ocenę.
 • wymiana doświadczeń, podnoszenie umiejętności nauczycieli, popularyzowanie wiedzy metodycznej, upowszechnianie efektywnych i nowatorskich metod nauczania w ramach lekcji koleżeńskich

 

 1. Opracowanie sposobów diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. Omawianie wyników sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminów próbnych i końcowych oraz opracowanie programów naprawczych
 3. Pozyskiwanie informacji o wynikach nauczania uczniów.
 4. Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, zgodnie z potrzebami szkoły, w tym:
 5. Opracowywanie i opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 6. Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia.

 

Zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego:

 

Cele i zadania zespołu nauczycieli nauczania zintegrowanego:

 

 1. Organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania decyzji dotyczących wyboru programów nauczania i sposobów ich realizacji.
 2. Opracowanie i modyfikowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania uczniów, w tym:

 

 • przedmiotowego systemu oceniania,
 • wymagań edukacyjnych na daną ocenę.
 • wymiana doświadczeń, podnoszenie umiejętności nauczycieli, popularyzowanie wiedzy metodycznej, upowszechnianie efektywnych i nowatorskich metod nauczania w ramach lekcji koleżeńskich,
 • organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.

 

 1. Opracowanie sposobów diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. Pozyskiwanie informacji o wynikach nauczania uczniów.
 3. Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, zgodnie z potrzebami szkoły, w tym:

 

 1. Opracowywanie i opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 2. Zgłaszanie propozycji do Planu Pracy Szkoły
 3. Współdziałanie w organizowaniu pracowni nauczania zintegrowanego i w uzupełnianiu ich wyposażenia

 

Zegar

Aktualności

Kartka z Kalendarza


Dzisiaj jest: Piątek
19 Października 2018
Imieniny obchodzą
Laura, Piotr, Michał, Ziemowit
Do końca roku zostało 74 dni.
Zodiak: Waga

Nasze Podróże

Polecamy

 

Facebook

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Nożynie

Tel-fax: 59 82 12 685

Tel: 59 82 12 640

 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Licznik odwiedzin

211312
DzisiajDzisiaj264
WczorajWczoraj329
W tym tygodniuW tym tygodniu1996
W tym miesiącuW tym miesiącu6210
OgółemOgółem211312
Copyright 2017 - Szkoła Podstawowa w Nożynie - All rights reserved