English German Polish Spanish
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
Kolejny tydzień w grupie maluszków… i nie tylko

Kolejny tydzień w grupie maluszków… i nie tylko

Miniony tydzień minął nam bardzo szybko i bardzo emocjonująco. Znów nasze dzieciaczki brały udział w ciekawych wydarzeniach.
SPOTKANIE Z KRAWCOWĄ  W ,,ZERÓWCE”

SPOTKANIE Z KRAWCOWĄ W ,,ZERÓWCE”

Pani Ewa dziś do nas przybyła, zawód krawcowej nam przybliżyła. Bardzo Pani dziękujemy, spotkanie długo pamiętać będziemy ;-)
Wieczornica poświęcona św. Janowi Pawłowi II

Wieczornica poświęcona św. Janowi Pawłowi II

Dnia 14 października 2018 r. nasza szkoła, wraz z parafią św. Antoniego Padewskiego, włączyła się w obchody kolejnego Dnia Papieskiego.
Życzenia na Dzień Nauczyciela

Życzenia na Dzień Nauczyciela

W imieniu Rodziców Szkoły Podstawowej w Nożynie proszę przyjąć słowa uznania za trud włożony w pracę, która nie tylko kształtuje i wzbogaca wolę młodego pokolenia, ale również formuje postawy i…

Odliczanie

Do Wakacji Zostało :

E-Dziennik

Kalendarz

« Październik 2018 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Sport Painting Toys Books

Konkursy Szkolne

Biblioteka

Znamy Panią Chotomską

Znamy Panią Chotomską...

01 październik 2018
Koło teatralne

Koło teatralne

20 wrzesień 2018

Rada Rodziców

 

Rada Rodziców  Szkoły Podstawowej w Nożynie

 w roku  szkolnym  2017/2018

 

 

1. przewodnicząca - Joanna Podhorodecka-Grzonka

2. sekretarz –             Ewa Dulewicz

3. skarbnik –               Magdalena Polańska - Gawin

4. członkowie:            Dorota Jandernal  

                                       Karina Zander

                                       Joanna Bronk

                                       Barbara Heron

                                       Anna Dawidowska

                                       Beata Kopp – Ostrowska

                                       Małgorzata Świerczyńska

                                       Anna Wolska

 

 

Składki

Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 19.09.2017r.ustaliła wysokość składki na rok szkolny 2017/2018  na Radę Rodziców na kwotę 10 zł od każdego dziecka.

 

Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie ponieważ  te pieniądze służyć będą wszystkim dzieciom,  uczniom naszej szkoły by wspierać ich edukację i rozwijać ich możliwości oraz wspólnie spędzać czas w ciekawy sposób.


                                                                                                                           

Regulamin Rady Rodziców

 Szkoły Podstawowej w  Nożynie

 

 Uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59)

Uchwałą Rady Rodziców z dnia 9.11.2017r. niniejszy regulamin określa cele ,zadania i organizację Rady Rodziców

 

§ 1

WSTĘP

 

  1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły
  2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 

§ 2

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców i opiekunów prawnych szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2.1      Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

a)      organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły

b)     pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców wspomagający proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku  

c)      prezentowanie wobec  dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły  

d)        upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka

 

2.2      Zadaniem Rady Rodziców jest:

a)            Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników

b)            Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo- profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli

c)            Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły

d)            gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

e)            Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania

f)             zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, poprzez:

-       zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy,

-       udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów lub trudności i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

-       udostępnianie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

-       wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,

-       przedstawianie opinii o pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego,

-       wydawanie opinii w przypadku podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację,

-       dokonywanie wyboru przedstawicieli reprezentujących Radę Rodziców podczas konkursu na stanowisko dyrektora,

-       określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 

§ 3

WYBORY DO RADY RODZICÓW

 

3.1   Wybory przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdej klasy.

 

3.2   Rodzice uczniów danej klasy zgromadzeni na zebraniu, wybierają w głosowaniu tajnym spośród siebie Radę  klasową, tzw. Trójkę klasową

 

3.3    Rada klasowa powinna liczyć 3 osoby.

 

3.4   Na zebraniu rodzice uczniów danej klasy wybierają przedstawiciela do Rady Rodziców.

3.5.  Zwołanie pierwszego plenarnego posiedzenia Rady Rodziców należy do obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej .

3.6   Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż 14 dni od terminu wyborów

3.7  Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców, jako organ kierujący pracami Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców składa się z: przewodniczącego, sekretarza, skarbnika. Prezydium konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

3.8  W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków,  dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady Rodziców.

3.9  Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

 

§ 4

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW

I JEJ ORGANY WEWNĘTRZNE

4.1 Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców.

4.2  Listę uczestników  ustala każdorazowo sekretarz  lub przewodniczący.

4.3  Protokoły i uchwały  zapisywane są komputerowo. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium Rady.

 

§ 5

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW

I JEJ ORGANÓW

5.1 Plenarne zebranie ogółu rodziców szkoły może być zwoływane na wniosek plenarnego posiedzenia Rady Rodziców.

5.2 Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

5.3 Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek klasowych Rad Rodziców z co najmniej 2/3 klas, na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły złożony do Prezydium Rady.

5.4 Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym. Na posiedzenia prezydium można zaprosić Dyrektora szkoły i inne osoby.

5.5 Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy.

 

§  6

 

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA

FUNDUSZY RADY RODZICÓW

 

6.1 Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł

a)     ze składek rodziców,

b)    z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i funduszy do których zwróci się prezydium Rady,

c)     z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,

d)    z działalności gospodarczej,

e)     z innych źródeł prawnie niezakazanych.

6.2 Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

6.3 Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny”.

 

§ 7

OBSŁUGA RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

RADY RODZICÓW

7.1 Do obsługi rachunkowej funduszy Rady Rodziców powołuje się skarbnika.

7.2 Bezpośredni nadzór nad pracą skarbnika sprawuje Prezydium Rady Rodziców.

7.3 Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz bieżących wypłat i przelewów. Operacje finansowe na koncie dokonywane są za podpisem skarbnika lub wyznaczonego członka  Rady Rodziców.

7.4 Skarbnik Rady Rodziców prowadzi ewidencję i rozliczenie wpływów składek klasowych. Przyjęcie wpłat potwierdza się dokumentem księgowym (kp) wydanym w sekretariacie szkoły.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1          Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia

8.2         Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami

8.3          Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły

8.4          Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców

 

Podstawa prawna

Ustawa z 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59)- art. 83 i art.43

 

Zegar

Aktualności

Kartka z Kalendarza


Dzisiaj jest: Sobota
20 Października 2018
Imieniny obchodzą
Irena, Kleopatra, Jan
Do końca roku zostało 73 dni.
Zodiak: Waga

Nasze Podróże

Polecamy

 

Facebook

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Nożynie

Tel-fax: 59 82 12 685

Tel: 59 82 12 640

 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Licznik odwiedzin

211330
DzisiajDzisiaj11
WczorajWczoraj271
W tym tygodniuW tym tygodniu2014
W tym miesiącuW tym miesiącu6228
OgółemOgółem211330
Copyright 2017 - Szkoła Podstawowa w Nożynie - All rights reserved